A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Liberter #1 - Sunuş

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Sat, 24 Apr 2004 13:12:59 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------
_____________________________________
Bizler; devletsiz, sınıfsız, özgür bir toplum için
sınıf mücadelesi perspektifini benimseyen ve bu fikri
yaymak için biraraya gelen özgürlükçü insanlarız. Daha
önce tek başına yapmaya gayret ettiğimiz liberter
sosyalizm propagandasını şimdi daha organize bir
şekilde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bu temelde
biraraya gelişimizin bazı nedenleri var. Öncelikle
düşünsel duruşumuzun bu coğrafyadaki özgürlükçü
insanlar arasında fazlaca kabul görmemesi, hatta yok
sayılması nedeni ile bu bakışımızı daha düzenli bir
şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. Gerçeklere ve
düşlere nasıl dönüşebileceklerine dair aynı platform
içerisinde yapılmaya çalışılan çok farklı yorumlar
işbirliği yapabilmeyi zorlaştırmaktadır. Özgürlükçü
insanlar arasında farklı yorumların ve fikirlerin
varlığı elbette hareketin zenginliğidir ancak asgari
mevzularda belirli bir fikir birliğinin olması hareket
serbestisi sağlayacaktır. Bizler bu şekilde biraraya
gelirken diğer özgürlükçü insanları yok sayan bir
tavır almıyoruz. Tam tersine bizim gibi düşünmeyen
özgürlükçü insanların da biraraya gelmelerini umut
ediyoruz. Net yorumlar ve amaçlar ile oluşmuş
birlikteliklerin işbirliğinin daha etkili olacağını
düşünüyoruz. Bakış açımızı sınıfsal bir yerden
tanımlamamız diğer mücadele alanlarını reddettiğimiz
ya da önemsemediğimiz anlamına gelmemektedir, aksine
bu mücadele alanları ile sınıf mücadelesi arasında
bağlantı kurmaktayız. Bazı konu başlıklarına bakışımız
kısaca da olsa duruşumuz hakkında fikir sahibi
olunmasına yardımcı olacaktır.

ÜTOPYA

Bütün özgürlükçü insanlar gibi biz de sınıfsız ve
hiyerarşik olmayan bir toplum amaçlıyoruz. İşyerleri
ve diğer alanlarda varolacak özyönetim konseylerini
doğrudan demokrasinin hayat bulacağı
konfederasyonların temeli olarak görüyoruz. Bu
toplumda, bizim sınıfımız ücret sistemini ortadan
kaldıracak, üretim ve dağıtım anlamına gelen
sanayileri kamulaştıracaktır. İstikrarsız ekonominin
iniş çıkışları ile yaşamı sınırlı hareket
serbestliğine mahkum edilen işçi sınıfının
yalnızlaştırılarak bölünmesi son bulacaktır. Pazar
ekonomisi ve değişim değerinin ortadan kaldırılması
komünist prensiplere göre insan ihtiyaçlarının tatmin
edilmesi ile olacaktır. “Herkesten yeteneğine göre,
herkese ihtiyacı kadar.”

TOPLUMSAL DEVRİM

Şu andaki derin ve köklü sistemin gücü temel aldığını
ve egemen sınıfın kendi rızasıyla iktidardan
vazgeçmeyeceğini düşünüyoruz. Gerçek özgürlük sadece
toplumsal devrim ile gerçekleşebilir. Bizim için
toplumsal devrim düşüncesi soyut bir metaforu değil,
tahakkümün her türlüsüne karşı gerçek bir toplumsal
savaşı ifade eder. Otonom sınıf bilincini
geliştirimek, politik iktidarlara karşı tek korunma
yöntemidir.

KAPİTALİZM

Serbest pazar kapitalizmi ya da devlet kapitalizmi
şeklinde de olsa kapitalizmin bütün formlarını ortadan
kaldırmanın yollarını aramak gerekir. Kapitalizm; iki
karşıt sınıfı olan (geniş, sömürülen çalışan sınıf ve
onu yöneten dar seçkin sınıf) bir toplumu oraya
çıkarır. Hakim sınıf üretimi ve dağıtımı mülkiyeti
altında tutar ve kontrol eder; bu suretle varlığını
baki kılmaya gayret eder. Toplumdaki bu iki temel
fonksiyonun mülkiyeti, onlara kendi sınıflarının
çıkarlarını (karların yükselmesi vs.) merkeze alarak,
toplumsal fayda gözetmeden ekonomiyi
şekillendirebilmelerine olanak sağlar. Bizler, hayatta
kalabilmek için zihinsel ya da fiziksel işgücümüzü
satarak gücünü arttırdığımız kapitalist egemen sınıfın
bir parçası değiliz. Biz bu sistemde ücretli
köleleriz.

EMPERYALİZM

Kapitalizm, dünyayı ve insanlığı emperyalizm ve onun
sonuçlarından biri olan savaşa sürüklemektedir.
Emperyalizm kendisini çeşitli şekillerde ifade
etmektedir: askeri olarak yani fiziki zor ile, veya
uluslararası finansal kurumların ekonomik baskılarını
kullanarak. Bizler emperyalizmin her formuna karşıyız.
Emperyalizme tutarlı şekilde karşı olmak, vatandaşı
olduğun ülkenin saldırganlık veya yayılmacılığına da
karşı olmayı gerektirir. Bu bağlamda mazlum ülke
yoktur.

SINIF SAVAŞI

İnsanın doğası üzerine yapılan tartışmalar bir yana,
içinde bulunduğumuz kapitalist toplumdaki insanların
hayatı algılayışı ile üyesi bulundukları sınıf
arasında çok yakın ilişkiler vardır. Çıkarları
adaletsiz kapitalist sistemin sürmesini gerektirenler
ile, toplumun özgür ve adil şekilde yeniden
yapılanmasından fayda sağlayacak olanlar kabaca iki
sınıf oluşturur. Eşitsiz ve uzlaşmaz sınıfsal çıkarlar
nedeni ile bu iki toplumsal sınıf arasında mücadeleler
süregelmektedir. Modern kapitalist toplumun
özellikleri asırlardır süregelen bu mücadelelerin
sonucudur. Düşüncelerimiz, egemen sınıfın baskılarına
karşı her gün mücadele eden işçi sınıfını temel
almıştır ve bunun üzerinden gelişmektedir.

İŞÇİLERİN ÖZÖRGÜTLÜLÜĞÜ

İşçilerin öz-örgütlenmesi toplumsal devrim için bir
zorunluluktur. Bu, işçilerin çıkarları içindir,
yasalar ya da düzenlemeler için değil. İşçi
örgütlülüğünün esası, hiyerarşiye karşıt olan,
işçilerin kendileri ile ilgili konularda doğrudan ve
eşit etkiye sahip olduğu bir doğrudan demokrasidir.
Doğrudan eylem bir güç arzusu değil; grevle, iş
yavaşlatma ile, sabotaj ile, kamulaştırma ve dayanışma
ile üretim araçlarına el koymak ve mücadeledeki
işçilerle karşılıklı yardımlaşmadır. Bu işçi
örgütlerinin oluşumunu ve bu şekle dünüşümünde rol
almak ve desteklemek gerekir.

DEVLET

Devletlerin ve hükümetlerin bütün çeşitlerine
karşıyız. Totaliter diktatörlükler ya da “ temsili
demokrasi” ayrımı olmadan bütün devletlerin amacı
eğemen sınıfın baki kalmasını sağlayacak şekilde
toplumu yönetmektir. Bunu yapabilmek için devlet
politik,yaşamsal, yargısal, askeri vb. kurumları
tekelleştirir ve merkezileştirir. Bu sistem ve
hiyerarşiyi temel alan bütün bu kurumlar ortadan
kaldırıldığında bütün güç sıradan insanların olur.
Kendisini dış koşullara ve toplumu kontrol etmeye göre
konumlandıran devlet, toplumu ve toplumun politik
potansiyelini yadsır ve toplumsal fonksiyonları
bürokratik devlet fonksiyonlarına dönüştürür.

IRKÇILIK

Irksal ve etnik temellerde hiyerarşi ve toplumsal
eşitsizlik de bir sömürü ve baskı biçimidir.
Ataerkillik gibi, bu formdaki toplumsal baskı ezilen
sınıfı bölmek ve zayıflatmak için kullanılır ve her
aşamasına karşı çıkılmalıdır. Irkçılık, kapitalizm ve
egemen sınıf tarafından desteklenmekle birlikte
kapitalist toplumsal yapının ortadan kaldırılması ile
sona ermeyebilir. Bizler ırkçılık ve bütün formları
ile mücadele etmeyi ve toplumsal özgürlük için özel
şartlara göre devrimci hareket içerisinde çeşitli
örgütlenmeleri savunuyoruz.

ENTERNASYONALİZM

Toplumsal devrimin özgürlükçü ve başarılı olması için
küresel olması şarttır. Birimiz bile tutsak ise
hiçbirimiz özgür değiliz. Birleşik bir hareket inşaa
etmek için uluslarası ilişkileri, dayanışmayı ve
tartışmaları devam ettirmek ve geliştirmek gereklidir.
Enternasyonalizm, milliyetçiliğin panzehiridir.

EKOLOJİ

Kapitalizm gezegeni ekolojik bir yıkım ile tehdit
etmektedir. Varlıklı seçkin tabaka, menfaatleri için
ekolojiye zarar vermekten çekinmez iken, biz
ezilenlere de bunun olumsuz sonuçları ile yaşamak
düşer. Bizim arzuladığımız toplum doğa ile uyum
halindedir, ihtiyaçlarımız ve arzularımız ekolojik
dengeyi bozmamalıdır.

ULUSLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Yabancı egemenlerin karşı cephesinde, yerel çalışan
sınıf ve yerel egemen sınıfın ortak çıkarları olduğunu
iddia eden ulusal kurtuluş hareketlerinin ideolojisini
desteklemiyoruz. Bununla birlikte politik ve ekonomik
emperyalizme, ırkçılığa, soykırıma ve
sömürgeleştirmeye karşı mücadele eden çalışan sınıfı
destekliyoruz ve yeni lokal bir egemen sınıfın daha
ortaya çıkmasına karşı çıkıyoruz. Emperyalizmin
yenilgisinin ancak tüm emperyalistlere ve egemenlere
karşı toplumsal devrim perspektifinde mücadele
edilerek sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bu toplumsal
devrim ulusal sınırları karşısına alarak olabilir.
Uluslararası işçi sınıfının daha fazla bölünmesine
yaradığı için ulusculuğun her türlüsüne daha da fazla
karşı çıkıyoruz. İşçi sınıfının vatanı yoktur, ulusal
sınırlar kaldırılmalıdır. Kendisi için küresel devrimi
esas olarak algılayacak toplumsal devrim için
dayanışmayı geliştirmeli ve teşvik etmeliyiz.

ATAERKİLLİK

Yeryüzündeki bütün baskılar içerisinde belki de en
köklü olanı erkeklerin kadınlar üzerine egemen olduğu
ataerkilliktir. Bu egemenlik kendisini özel ya da kamu
alanı farketmeden her yerde gösterir. Kapitalizm ve
devlet tarafından devam ettirilmesine rağmen,
ataerkillik onlardan öncesine dayanmaktadır ve karşıt
konumlanmadıkça onların yıkılışlarından sonra da
varlığını sürdürecektir. Anarşist feminizm bizim
eleştirdiğimiz ve saldırdığımız baskı unsurları olan;
kapitalizmin ve devletin cinsel, ekonomik ve politik
baskısına karşı mücadele etmeyi içeren bir teori ve
pratiktir. Feminizmin ataerkillik teşhiri ve anarşist
komünizmin devrimci sınıf perspektifini birleştirerek,
anarşizm ve feminizm insanlığın özgürlüğü adına ortak
amaçlarına ulaşabilirler. “Kadınların özgürlüğü
olmadan devrim olmaz. Devrim olmadan kadınlar özgür
olamaz.”

HOMOFOBİ

Kapitalist ataerkil toplum kendisini tekrardan
üretebilmek için özenle hazırladığı cinsel rolleri
belirli bir intizamla kullanır. Bu beklentilerle
homofobiyi besler ve bireyin kişisel cinsel
gelişiminde belirli sınırlar çizer. Cinsel kimlik ve
yaşam tarzından dolayı baskı yaratan sosyal çevrenin
özgürleşmesi gerektiğini düşünüyoruz.

LİBERTER ÖRGÜT

İdeallerimizin etkisini arttıran liberter bir örgütün
gerekli olduğuna inanıyoruz. Kitleler adına hareket
ettiğine inanılan merkezi partinin devrim fikrini
zayıflatan, otoriter hastalıklara yol açan görüşlerini
benimseyen bakış açısını reddediyoruz. Bu bakış
açısının sosyalizm adına bir şey yapmadığını ve kanlı
diktatörlüklere vardığını biliyoruz. Liberter örgüt,
bir parti ya da öncü değildir ancak işçi sınıfı
içerisinde aktif bir kesimi otoriter ideolojilere
karşı teorik ve pratik mücadelede birleştiren
noktadır.


Liberter
web: http://www.liberter.cjb.net
email: liberter@resist.ca


*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center