A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) Folkrörelsestudiegruppens nyhetsbrev 2 - 2003

From Folkrörelsestudiegruppen <info@folkrorelser.nu>
Date Sun, 23 Mar 2003 15:20:29 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________


Innehåll:
1 a. Amnesti enda vägen ut ur rättsskandalen. Appell från Alternativ
Stad, Stockholm
b. Försvara de demokratiska rättigheterna - amnesti, demokrati och
nej till EMU,
Alternativ Stad, Stockholm

2 a. Nej till EMU! Nej till EU:s kampanjupptakt i Stockholm
b. Organisationer i kampanjen mot ett svenskt EMU-medlemsskap,
Louise Pettersson, sammanställning med kommentarer

3 Aktion Thessaloniki i Sverige, Jannis Konstantis

4 a. 127 nordiska fredsdemonstrationer mot kriget i Irak.
Sammanställning av Tord Björk
b. Länkar till antikrigskoalitioner och andra relevanta hemsidor
om Irak-frågan,
sammanställning av Tord Björk
c. Dansk fredsmarsch mot Irakkriget + Udtalelse fra deltagerne i
lørdagens fredsdemonstration i Aalborg Källa: Dagbladet arbejderen

5 GATS/WTO
a. Attac uppmanar svenska regeringen att agera mot Gats (saxat från
Yelah)
b. WTO kan rasere norsk landbruk. Opprop om WTO-forslag fra Norges
Bondelag
(Saxat från NTEU-nettverk (Nei til EU:s Nyhetsbrev) 07-03)

6. Terroristlagar mot fredsaktivist på Island,
Källor: FIB-Kulturfront och Aftonbladet

----------------------------------------------------------------------------
----------

1a. Amnesti enda vägen ut ur rättsskandalen, Appell från Alternativ
Stad, Stockholm

Rättegångarna efter händelserna vid EU-toppmötet i Göteborg 2001 har blivit
alltmer kritiserade. Fyra våldsamma upplopp uppstod i samband med
toppmötet. Samtliga dessa utlöstes av polisens åtgärder genom avspärrning
av en skola och ett torg samt våldsamt ingripande mot en demonstration och
en gatufest. Resultatet av polisens avspärrningar och våldsamma attacker
blev i några fall motreaktioner och kravaller där betydligt fler
demonstranter skadades än poliser. Mer än tre gånger fler demonstranter än
poliser togs in på sjukhus.

Den av regeringen tillsatta Göteborgskommittén med Ingvar Carlsson som
ordförande bekräftar att kravallerna i Göteborg under EU-toppmötet i hög
grad berodde på och utlöstes av kaos inom polisen. Polisens metoder för
massingripanden som inledde alla kravaller kritiseras skarpt. Genomförandet
av husrannsakan av Hvitfeldtska gymnasiet ses som ett hafsverk som skadade
möjligheterna både för polisen och demonstrerande folkrörelser att hålla
ordning de följande dagarna. Göteborgskommittén bekräftar inte polisens
påstående om ett pågående massivt inträngningsförsök på fredag förmiddag
som hotar EU-toppmötet på Mässan utan ger istället en framställning av
händelseförloppet som visar hur polisen började våldsamheterna denna dag.
Tillslaget mot gatufesten i Vasaparken beskrivs som ett fortsatt polisiärt
kaos och avspärrningen av en demonstration på Järntorget juridiskt
besynnerlig och till slut upplöst tack vare polismyteri.

Olika poliskårers underrättelsetjänster ägnade sig åt ryktesspridning och
skrämselpropaganda. Poliserna blev nervösare och nervösare, och började
till slut tro på varandras rykten och behandlade vanliga ungdomar som
ligister och våldsverkare, med förutsägbart resultat.

Tyvärr är historien inte slut med det. Ett hundratal personer är åtalade
eller dömda i vad jurister kallar politiska rättegångar och många av dem
har fått långa fängelsestraff på minst sagt lösa grunder. Sådant som att
vara negativ till EU har exempelvis tagits upp som försvårande
omständighet, och generellt har man fått hårdare domar om man har kunnat
beslås med politiskt oppositionella åsikter än om inga sådana åsikter har
kunnat konstateras.
o Fem ungdomar har dömts till 12 till 21 månaders fängelse för att de
kallat folk till vad som fyra timmar senare skulle visa sig bli en
konfrontationspunkt. Det vill säga dömts för något som Alternativ Stad
gjorde vid Almstriden 1971 och blev utnämnda till demokratiska hjältar för,
i läroböcker och exempelvis vid Stockholms stads firande av
millennieskiftet. För att få dem dömda har domstolen tvingats döma alla som
varit i lokalen kollektivt utan individuell prövning oavsett vad de gjort
där. Samtidigt har domstolen spekulerat om allas eventuella avsikter som
man sedan inte bevisat.
o 59 personer har dömts till fängelsestraff på i genomsnitt ett år
för våldsamt upplopp. Det är tolv gånger längre tid än vad som tidigare
dömts ut för brottet våldsamt upplopp under nittiotalet. Den totala
strafftiden är över 250 gånger längre än vad som har dömts ut i Seattle,
Prag och Genova efter kravaller i samband med toppmöten tidigare. Den
totala strafftiden är också tio gånger längre än vad som dömts ut efter de
mest våldsamma kravaller som förekommit i Sverige sedan den liberala eran
inleddes i början av 1800-talet.
o Olika domstolar har dömt efter olika principer. Godtycket har fått
råda när det gäller vilka som efter mycket lång tid fått möjligheter till
resning i Högsta domstolen och därmed sänkning av straffen upp till en
femtedel av tiden i fängelse. Vilka principer som rått för straffnivåerna
har varit oklara ända upp i Högsta domstolen. Polisens falska bild av ett
pågående massivt inträngningsförsök mot EU-toppmötet på Mässan har fått
bestämma massmedias, politikers och alla domstolars bild av händelserna och
de höga straffnivåerna. Polisvittnen som ofta gett ogrundade och
motstridande upplysningar har fått avgöra flera rättegångar. Bevis som
varit till de anklagades förmån har i flera fall försvunnit hos polisen
medan annan bevisföring mot de anklagade har visat sig vara grovt
förvanskad.

Flera av de dömda har utan tvivel begått straffbara handlingar. Men det är
tyvärr svårt eller omöjligt att i denna härva av juridiskt missbruk skilja
ut vilka de är och utmäta ett straff som står i rimlig proportion. Skyldiga
och oskyldiga har dömts om varandra och det är tyvärr nödvändigt att också
släppa dem om varandra. Vi stöder oss härvid på den gamla goda
domarprincipen om att vid tvivel hellre fria än fälla. Det är värre att
oskyldiga låses in än att skyldiga släpps fria.

Vi uppmanar därför regeringen att ge alla inblandade amnesti. Det finns
flera goda skäl för detta.
o De poliser som på grund av klantighet, inkompetens eller panik
ställde till med mycket av eländet kommer inte att åtalas. De har således
redan fått amnesti. Det kan vara lämpligt att utsträcka den till alla
inblandade. Insatschefen Håkan Jaldung är fortfarande föremål för
förundersökning. Det är mycket oklart om förundersökningen ens leder till
åtal, än mindre någon fällande dom.
o Rättssystemet tycks oförmöget att behandla frågan på ett rationellt
sätt. Tingsrätten i Göteborg tycks redan ha investerat så mycket prestige i
frågan att den inte kan ändra sig. Högsta Domstolen, som visade en glimt av
förnuft när den sänkte ett straff från två år till det mer normala fyra
månader förlorade detta förnuft när den skulle döma folket bakom
telefonkedjan. Det förefaller otroligt att förvänta sig att rättsväsendet i
den här frågan ska vara förmöget att skilja fåren från getterna och ompröva
sina egna domar. Det kan därför vara rimligt att vädja till regeringen.
o Regeringen bär redan ett stort ansvar för att det har gått så långt
som det har gått. Genom dåvarande justitieminister Freivalds bidrag till
ryktesspridningen då hon 1998 hävdade att rörelser med militanta veganer,
miljöaktivister och autonoma antirasister leddes av personer helt utan
politiskt intresse som främjade ideologiskt betingad brottslighet.
Freivalds hänvisade till lagen om omhändertagande för att bekämpa dessa
rörelser, den lag som flitigt kom i bruk vid toppmötet när polisens ingrep
i masskala vilket Göteborgskommittén nu kritiserar. Göran Perssons
ryktesspridning om välutrustade arméliknande skapelser som hotade
demokratin i Göteborg. Och slutligen genom nuvarande justitieministern
Thomas Bodströms alltför tidiga beröm för polisens klantigheter och
därigenom implicerade fördömande av demonstrationsdeltagarnas förmodade
farlighet. Det kan därför vara passande att regeringen får chansen att
gottgöra sina tidigare misstag, nu, sedan Göteborgskommittén visat vägen.
Justitieministern har sagt att regeringen inte får blanda sig i konkreta
fall och konkreta domar. Det är riktigt. Men regeringen har enligt 11 kap
13 § Regeringsformen rätt att ge amnesti och avbryta en pågående
rättsprocess om synnerliga skäl finns.

Det kan vara rimligt, inte minst av humanitära skäl, att lägga bakom oss en
av de mörkaste episoderna inom rättsväsendet i modern tid, och förhindra
att liknande skandaler inträffar i framtiden. Det är dags att komma ifrån
de juridiska argumenten och komma tillbaka till de politiska som egentligen
skulle ha dominerat EU-toppmötet.

Allra helst som våldsupptrappningen inte började med stormningen av
Hvitfeldtska skolan eller ens med de likaledes av Göteborgskommittén
dokumenterade polisövergreppen i samband med finansministermötet i Malmö
våren 2001. Våldet i Göteborg är bara kulmen på en flerårig process av ökad
konflikt, där en alltmer politiserad polis allt oftare ser sig uppmanad att
detaljreglera, förbjuda och stoppa politiska meningsyttringar medan
politiker hänvisar kritiker till dialog med regeringen som alternativ.
Följden blir att alltfler desillusionerade väljer politiskt sterila
konfrontationer som utväg varefter våldsspiralen kan dras ett varv till.

Det är dags att trappa ner våldet. Erlanders och Palmes regeringar lyckades
med det på sextiotalet och sjuttiotalet, medan t.ex. deras tyska kolleger
misslyckades. Idag förefaller den norska och danska regeringen välja
nedtrappningens väg vilket visades vid toppmöten i Oslo och Köpenhamn 2002.
Är det för mycket begärt att regeringen lär av dessa näraliggande exempel
och avslutar den pågående rättsskandalen på det enda anständiga sättet?

Vi kräver att fångarna släpps loss.

Alternativ Stad - Miljöförbundet Jordens Vänner, Stockholm

Alternativ Stad
Solidaritetrörelsens hus
Tegelviksgatan 40
11641 Stockholm
08-6437051
alt-stad@algonet.se

Kontaktperson för denna fråga: Göran Folin, 08-6019414
goran.folin@telia.com
-------------------------
----------------------------------------------------------------------------
---

1b. Försvara de demokratiska rättigheterna - amnesti, demokrati och
folkbildning,
Alternativ Stad, Stockholm

Till intresserade lokalgrupper och föreningar:

- Försvara de demokratiska rättigheterna!
- Amnesti för Göteborgsfångarna!
- Nej till EMU!

Efter händelserna i samband med Sveriges EU-ordförandeskap 2001 har det
blivit uppenbart att de demokratiska rättigheterna inte heller i Sverige
är något för en gång alla givet. Detta visade sig både vid
EU-toppmötet i Göteborg och ett tidigare finansministermöte i Malmö
under våren 2001, då stora delar av en vanlig tillståndsgiven
demonstration ringades in av polis och deltagarna kördes bort eller
sattes i förvar, många efter misshandel. I Göteborg sattes både
demonstrations- och mötesfriheten på undantag.

De rättegångar som sedan genomförts efter händelserna i Göteborg hävdar
vi är en fara för rättssäkerheten

Många människor är oskyldigt dömda eller har fått sitt straff förhöjt på
politiska grunder. Vi söker därför stöd för krav på amnesti för alla som
dömts i samband med Göteborgsrättegångarna. Våra skäl för detta
förklaras närmare i vårt bifogade uttalande, men det viktiga är kravet.
Vi är därför också öppna för diskussion om hur ett bredare gemensamt
uttalande i frågan skulle kunna utformas.

Demokratikampanj

Alternativ Stad stad tar även i samarbete med
Folkrörelsestudiegruppen initiativ till en demokratikampanj där vi
hoppas att lokalgrupper runt om i landet i olika föreningar vill delta:

Syftet med kampanjen är att gemensamt driva några för oss viktiga
demokratiska krav och allmänt slå vakt om de demokratiska rättigheterna
i Sverige.

Men för att kunna göra detta på bästa sätt anser vi att det behövs en
bredare diskussion i hela samhället om demokratiska rättigheternas grund
framväxt och framtid som utgår från folkrörelsers erfarenheter och inte
blir till en fråga för experter.

Vi vill exempelvis gärna komma ifrån den ofta alltför förenklade
föreställningen om att rörelsers uppgift antingen är att kanalisera
folkliga opinionsyttringar genom en lågmäld och sansad dialog där vi
framför våra åsikter till makthavarna, eller genom radikal konfrontation
där vi ifrågasätter hela det parlamentariska systemet eller makthavarnas
legitimitet. Båda dessa handlingsvägar kan ha sin plats i olika skeden
men själva vill vi gärna betona den folkliga mobiliseringen för
självständiga alternativ utan inblandning eller konfrontation av
makthavare, för vi menar att det är skadligt med en rörelse som inte
tillåter sig att tänka och handla självständigt.


Vi inbjuder därför andra organisationer och enskilda till gemensam
diskussion om demokratins framväxt i Sverige och i andra delar av
världen för att komma på idéer för hur demokratin ska kunna försvaras
och utvecklas i framtiden. Kanske skulle det vara möjligt att sådana
diskussioner i Stockholm och på andra hålla skulle kunna vara ett led i
att ta fram ett material för en bredare folkbildningssatsning? Och i
sådana syften vill vi gärna ordna ett första diskussionsmöte i Stockholm
under våren så snart vi får respons.

Nej till EMU

Vi menar också att frågan om ett medlemskap i den europeiska monetära
unionen är en viktig demokratisk fråga. Det konkreta innehållet av EMU
är en grundlagsfästning av en nyliberal politik vilket innebär att låg
inflation och låga offentliga utgifter är viktigare än arbetslöshet och
annan hänsyn till människa och miljö. Det är visserligen möjligt för
svenska politiker att föra en sådan politik ändå även utan EMU, men det
är onödigt att lämna över ansvaret för den till europeiska centralbanken
så att de svenska politikerna får möjlighet att skylla ifrån sig.

Fördelningen av medel för folkomröstningskampanjen är även en skandal
där många föreningar och partier som spelade en viktig roll i
mobiliseringen till de stora fredliga demonstrationerna i Göteborg
ignoreras, något som riskerar att äventyra folkomröstningsresultatet.

Vi söker därför av flera skäl även kontakt med föreningar som vill
samarbeta med oss i EMU-frågan.

Vi uppmanar er därför sammansättningsvis att:
- Stöd kravet om amnesti för de politiska fångarna!
- Delta i diskussioner om demokratins utveckling och framtid!
- Säg nej till EMU!

Är ni intresserade av att samverka med oss i någon eller några av dessa
frågor så kontakta oss gärna!


Alternativ Stad

Post- och besöksadress c/o Solidaritetsrörelsens hus, Tegelviksgatan 40,
11641 Stockholm E-post: alt-stad@algonet.se

Kontaktpersoner Staffan Wrigge, Alternativ Stads kansli, öppet
oregelbundna tider, måndag, onsdag och fredag, O8-643 70 51

Demokratikampanj Louise Pettersson,
louise.pettersson@delta.telenordia.se, mobil: 0739-059910

Amnesti Göran Folin, 08-6019414, goran.folin@telia.com


Om Alternativ Stad och Folkrörelsestudiegruppen

Alternativ Stad är en miljö- och stadspolitisk rörelse som funnits sedan
1969. Organisationen är sedan 1983 även avdelning av Miljöförbundet,
numera Miljöförbundet Jordens Vänner.

Folkrörelsestudiegruppen är en sammanslutning av medlemmar ur Alternativ
Stad/MJV, som brukar ordna diskussioner, seminarier och ge ut material
med anknytning till folkrörelsers historia och erfarenheter. Gruppen
verkar numera fristående och välkomnar medlemmar ur alla rörelser.

----------------------------------------------------------------------------
------------
2a. Nej till EMU! Nej till EU:s nationella kampanjupptakt i Stockholm

Lördagen 1 mars

Torgmöte mot EMU kl 12.00
Plats: Medborgarplatsen
Flera kända EMU-motståndare talar

Kampanjupptakt kl 13.00-17.30
Ronny Eriksson häcklar EMU-etablissemanget
Representanter för Nej-rörelserna i Norge och Danmark berättar hur
man vinner en folkomröstning
Jonas Sjöstedt, EU-parlamentariker (v), & Ingela Mårtensson,
Folkrörelsen Nej till EU,argumenterar för ett nej till EMU

Kulturinslag

Plats: Södra Latins gymnasium (Södermalm)
Skaraborgsgatan 14, Gratis entre!

Arrangör:
Folkrörelsen Nej till EU, tel 08- 641 40 66, 031-701 01 77
http://www.nejtilleu.se


----------------------------------------------------------------------------
-------------

2 b. Organisationer i kampanjen mot ett svenskt EMU-medlemsskap,
Louise Pettersson, sammanställning med kommentarer

Den 14 september är det dags för svenskarna att rösta ja eller nej till
EMU -
eller till införandet av Euro som valuta, som frågan kommer att
formuleras på valsedeln.

Två riksnätverk har formerats på nej-sidan. Varje nätverk har fått 21
miljoner kronor
i kampanjbidrag från staten. Dessutom finns det ytterligare 6
miljoner i potten på
nej-sidan som man ska kunna söka från övriga organisationer och nätverk.
Riksnätverken består enligt de uppgifter jag hittils lyckats få fram
av följande organisationer:

Samverkan mot EMU (socialdemokrater och borgerliga)

Socialdemokrater mot EMU - http://www.motemu.nu/ (funkar inte just
nu) eller http://www.motemu.nu/inne.html
Medborgare mot EMU - http://www.mmemu.org/
Centerpartiet - http://www.centerpartiet.se
(Centerpartiet är för EU men mot EMU men partiet är mycket delade i frågan)
Kale - http://hem2.passagen.se/kaleld/
Kristdemokrater för en alternativ Europapolitik (Dvs de kristdemokrater som
INTE tycker som partiet i övrigt)
Europaja-Euronej - http://www.euronej.nu/
(En organisation av experter med blandad socialdemokratisk och
borgerlig bakgrund)

Nej till EMU (vänsteropartister och miljöpartister m.fl.)
Folkrörelsen nej till EU - http://www.nejtilleu.se/
Unga mot EU - http://www.nejtilleu.se/ungamoteu/filer/ungamoteu.htm
Vänsterpartiet - http://www.vansterpartiet.se
Ung Vänster - http://www.ungvanster.se
Miljöpartiet - http://www.mp.se
Grön Ungdom - http://www.gu.mp.se/
Centernej till EU - http://public.centerpartiet.se/centernej
(dvs organisation av centerpartister som är mot EU också)
Fackliga EU-kritiker - http://www.fackligaeukritiker.org/
Förbundet Sveriges småbrukare - se tidskrifter "Småbrukaren" :
http://www.smabrukaren.o.se/
Verdandi - http://www.verdandi.nu/ (Socialpolitisk organisation med
koppling till arbetarrörelsen,
ingen relevant information på hemsidan)


Organisationer utanför nätverken
Det finns också fler organisationer och nätverk som inte ingår i något
av de rikstäckande nätverken. Ett exempel på det Metallare mot EMU som
just nu är under bildande. Nätverken är ju som synes också starkt
dominerade av riksdagspartierna medan folkrörelserna bortsett med några
undantag lyser med sin frånvaro, och småpartierna är inte välkomna.
Vid det möte då uppgörelsen om fördelningen av tillgångar för nej
gjordes nekades
KPML-r tillträde och tvingades stå utanför tillsammans med
representanter för främlingsfientliga partier. Inte
heller Socialistiska Partiet var inbjudna. Båda dessa organisationer
spelade en viktig roll vid protester i samband med det svenska
EU-ordförandeskapet.

Det sägs ändå att det ska vara möjligt för fler organisationer som inte
är främlingsfientliga eller "odemokratiska" att söka medlemsskap i
riksnätverket Nej till EMU.

Riksdagspartierna har såledeles indirekt utverkat merparten av de
statliga kampanjmedlen för egen del då de dessutom få en summa direkt
till sina partier för kampanjarbete kring EMU. På detta sätt hotar man
enligt min mening att lägga en stor våt filt över allt det
utomparlamentariska motstånd som kom till uttryck i Göteborg med risk
för att strypa en del av sina möjligheter att få aktivister till arbetet
i folkomröstningen.

Lokalt kan dock konstellationerna för samarbete kunna komma att variera,
då lokala nätverk eller och lösare samarbeten kan förväntas uppkomma med
mindre hänsyn till hur uppgörelserna sett ut på riksnivå.


Ja-sidan består av ett flertal organisationer och koalitioner
Viktiga är Socialdemokrater för Europa
som också slussar pengar vidare till Fackliga röster för Europa:
http://www.fackligaroster.com och flera EU-positiva fackförbund såsom
Metall, Pappers och Industrifacket
Stiftelsen Sverige i Europa -
http://www.sverigeieuropa.se/
och LRF - lantbrukarnas riksförbund vilket
visar att bönderna liksom partierna är delade i frågan.


----------------------------------------------------------------------------
-----
3. Aktion Thessaloniki i Sverige, Jannis Konstantis

Alla är välkomna till nästa möte för Aktion -Thessaloniki 2003. Mötet
kommer att äga rum på Viktor Jara föreningslokal, Pontonjärgatan 36, i
Stockholm T-Fridhemsplan, utgång Drottningsholmsvägen/Fridhemsgatan. Kl
18.00 tisdagen den 25 februari 2003.


Sprid detta till alla organisationer som ni har kontakt med.
Förslag till dagordning


1. Presentation, mötesformalia
2. Föregående protokoll
3. Seminariet
4. Demonstrationen
5. Resan och praktiska problem
6. Övriga frågor

Med kamratliga hälsningar

Jannis Konstantis

http://www.action-salonika2003.org/
Aktion -Thessaloniki 2003 i Sverige
Tel: +46- (0)70 511 62 19
mail: <mailto:ioannis.k@chello.se>ioannis.k@chello.se


Plattform:

Vi kämpar

- För fred mellan världens folk - mot EU:s och USA:s krigspolitik

Varje folk har rätt att bestämma över sitt eget liv, i vilket system de
vill leva och vilken regering de vill ha. Det fjärde anfallskriget på
kort tid organiserat av USA och Nato är ett hot mot freden och världens
folk.

- För en generös flyktingpolitik - mot militariseringen av EU

Sverige stödjer uppbyggnaden av en europeisk armé. Detta tillsammans med
EU-polisen, EU:s arresteringsorder och Schengenavtalet innebär en ökad
repression och fler inskränkningar av våra demokratiska fri- och
rättigheter.

- För att säkra arbetsrätten - mot ett svensk deltagande i EMU

EMU skulle underlätta möjligheterna för överheten att föra en nyliberal
politik som inskränker arbetsrätten. Vi måste ta kamp mot
privatiseringar och för att säkra rätten till ett offentligt finansierat
utbildnings- och hälsosystem och mot konstens och idrottens
kommersialisering.


Information om "Aktion - Thessaloniki 2003"

Aktion - Thessaloniki 2003 i Grekland är en rörelse som består av
hundratals fackföreningar, partier, ungdoms- och
invandrarorganisationer, kulturgrupper samt enskilda individer.

Nätverkets syfte i Sverige är att arrangera seminarier och debatter samt
anordna manifestationer under våren och i juni 2003 organisera en resa
till Grekland för de svenska och nordiska deltagarna. Syftet är också
att radikalisera den så kallade antiglobariseringsrörelsen.

Vårt mål är att protestera mot EU-toppmötet och de beslut som kommer att
fattas i Thessaloniki. EU-toppmötet kommer att diskutera och enas om
bland annat följande. Nya lagförslag som attackerar
socialförsäkringssystemen och öppnar för en privatisering av
hälsosystemen.

Nya lagar som kommer att inskränka våra demokratiska rättigheter
ytterligare och bygga upp EU-armén. Inför denna utveckling kan vi inte
hålla tyst!

------------------

Tillägg:
Initiativ för att att bilda liknade nätverk kommer enligt nätverket också
att
tas i andra städer i Sverige lite senare samt i Danmark och Norge, ev
också i Finland.

----------------------------------------------------------------------------
----

4 a. 127 nordiska fredsdemonstrationer mot kriget i Irak.
Sammanställning av Tord Björk

Totalt genomfördes minst 127 manifestationer i Norden på internationella
aktionsdagen 15 februari 2003. Det visar en sammanställning om
fredsdemonstrationerna i hela Norden gjord av Folkrörelsestudiegruppen.
Av dessa är 94 orter inte medtagna på den välspridda världslistan för
fredsdemonstrationerna 15.2. Den är gjord av United for Peace and
Justice och har legat till grund för både etablerad och alternativmedias
upplysningar om demonstrationer i hela världen på 603 orter. Med de nya
nordiska orterna ökar det totala antalet dokumenterade demonstrationer
globalt på världslistan till minst 697.

Från världens nordligaste stad Hammerfest i Nordnorge, ja ända upp till
Longyearbyen på Spetsbergen nära nordpolen, till Esbjerg i södra
Jylland, från Nordens yttersta östra spets i Kirkenes vid gränsen till
Ryssland till Nordens yttersta västra spets i Isafjördur på Island
genomfördes demonstrationer mot kriget 15 februari. «Den utan
samanlikning største politiske demonstrasjonen som har vore i Stavanger
i mi levetid (og eg er 53 år no)» rapporterar Leif Olsson från
oljemetropolen på västkusten i Norge där 10.000 demonstrerade. Från
många orter kommer liknande rapporter om de största demonstrationerna i
mannaminne. I Stockholm satt demonstrationsledningen och diskuterade på
morgonen om det skulle komma 8.000 eller 10.000. Det kom fler än det
gick att räkna. Arrangörerna uppger 100.000 deltagare. Tidningen
Offensiv skriver "Trängseln var så stor, så att polisen tvingades släppa
iväg demonstrationen i förtid, då det var nära att folk på Vasagatan
mellan torget och Centralstationen börjadesvimma och få panik."
Sammanlagt finns rapporter om demonstrationer i Norden med sammanlagt
340.000 deltagare.

Men spridningen av information om var demonstrationerna hållits och hur
många som deltagit varierar. Många orter i Norden blev bortglömda när de
internationella sammanräkningarna gjordes. Särskilt stor är
underrapporteringen från Sverige. United for Peace and Justice anger
bara Stockholm, Göteborg och Malmö på sin världslista. Den
sammanställning Folkrörelsestudiegruppen gjort visar att det
rapporterats aktiviteter på 49 platser i Sverige, alltså mer än 14
gånger fler protester än vad som listats. I Norge anges 11 orter på
världslistan medan det finns rapporter från 50, Alltså mer än fyra
gånger så många platser. I Finland är 8 orter med på världslistan medan
rapporter finns från 14 orter. Efterhandsrapporter från Island
samstämmer med världslistan medan Danmark framstår som mest osäkert.
Framförallt beror det på hur fördemonstrationer runt Köpenhamn ska
räknas som sedan anslöt till den stora demonstrationen i centrum genom
att gå hela vägen eller åka tåg.

Mest demonsterades det i Norge. 30 av tusen norrmän gick ut på gatorna
på 49 orter med sammanlagt 130.000 demonstranter. Tvåa i Norden kom
Island där 17 av tusen islänningar demonstrerade i Reykjavik, Akureyri
och Isafjördur med sammanlagt knappt 5.000 deltagare i
manifestationerna. Trea ligger Sverige där 15 av tusen invånare
demonstrerade på 49 orter med 135.000 deltagare i aktiviteterna. På
fjärde plats kommer Danmark där 8 av tusen gick ut på gatorna på 11
orter med sammanlagt 40.000 demonstranter. Om man räknar med
fördemonstrationer runt Köpenhamn som världslistan gör tillkommer 5
orter vilket ger sammanlagt 16 fredsmanifestationer i Danmark. Sist
kommer oväntat nog Finland som brukar vara framstående i Norden på att
massmobilisera för freden. Här gick 6 av tusen invånare ut på gatorna på
14 orter där sammanlagt 30.000 demonstrerade mot Irakkrig - Ei iskua
Irakiin!.

I storleksordning räknat har demonstrationer i Norden hållits på
följande orter:

Stockholm 75.000, Oslo 60.000, Köpenhamn 30.000, Göteborg 25.000,
Trondheim 20.000, Bergen 15.000, Helsingfors 15.000, Stavanger 10.000,
Malmö 5.000, Åbo 5.000, Århus 5.000, Reykjavik 4.000, Kristiansand
3.000, Tromsø 3.000, Umeå 3.000, Lund 3.000, Hamar 2.500, Borås 2.000,
Skien 2.000, Tammerfors 2.000, Tønsberg 2000, Ålborg 2.000, Jönköping
1.800, Bodø 1.750, Lillehammer 1.500, Växjö 1.500, Piteå 1.500, Falun
1.400, Luleå 1.100, Uleåborg 1.000, Gävle 900, Sundsvall 900, Västerås
1.000, Östersund 850, Fredrikstad 800, Visby 800, Esbjerg 750, Halmstad
750, Elverum 700, Arendal 700, Härnösand 700, Eskilstuna 600, Haugesund
600, Ålesund 600, Florø 550, Joensuu 550, Akureiry 500, Mo i Rana 500,
Molde 500, Risør 500, Sarpsborg 500, Simrishamn 500, Skellefteå 500,
Jyväskylä 450, Karlshamn 450, Karlskrona 450, Mandal 450, Borlänge 400,
Gjøvik 400, Hammerfest 400, Kalmar 400, Mariehamn 400, Torneå 400, Ørsta
400, Kirkenes 350, Kragerø 350, Kristianstad 350, Silkeborg 350, Voss
350, Alta 300, Brønnøysund 300, Helsingborg 300, Kuopio 300, Levanger
300, Motala 300, Narvik 300, Norrköping 300, Randers 300, Sandviken 300,
Sortland 300, Steinkjer 300, Svolvær 300, Viborg 300, Honningsvåg 250,
Rovaniemi 250, Sandnessjøen 250, Savonlinna 250, Seinäjoki 215, Boden
200, Harstad 200, Kiruna 200, Porsgrunn 200, Rognan 200, Tomelilla 200,
Struer 200, Söderhamn 200, Vågå 200, Ås 200, Ludvika 150, Gislaved 125,
Kemi 125, Rørvik 120, Hedemora 100, Nokia 100, Otta 100, Rissa 100,
Hjørring 100, Sykkylven 100, Ulvik 100, Isafjördur 90, Arjeplog 60,
Hudiksvall 60, Stokmarknes 50, Gagnef 25, Gällivare 25

Okänt antal: Alfta, Fredericia, Kolding, Longyearbyen, Nässjö, Ockelbo,
Uddevalla och Vågan. Dessutom förekom fördemonstrationer i
Köpenhamnsområdet i Brønshøj, Nørrebro, Roskilde och Valby samt
uppgifter om en manifestation i Hjørnby. I den totala sammanräkningen
för antalet orter i Norden med 127 fredsmanifestationer 15.2 har
fördemonstrationerna runt Köpenhamn inte tagits med.

Uppgifter om deltagarantalet kommer från olika källor. Den lägre siffran
har valts när det finns olika rapporter från samma ort där den ena
förefaller vara överskattning. När samma källa eller flera källor anger
en spännvidd mellan två siffor anges medeltalet. För särskilt
kontroversiella demonstrantsiffror från Göteborg, Köpenhamn och
Stockholm har en medelväg sökts.

Tord Björk

Folkrörelsestudiegruppen
tord.bjork@mjv.se

23.2 2003

Bilagor

1. Lista land för land med mer detaljerade upplysningar om antal och källor
2. Kontroversiella uppgifter om Stockholm, Köpenhamn och Göteborg.
3. Hur uppgifterna samlats in


1. Lista land för land

Danmark

Köpenhamn 30.000 (10.000-50.000)

Århus 5.000 (6.000)

Ålborg 2.000 (2.000-3.000)

Esbjerg 750 (500-1.000)

Silkeborg 350 (200-500)

Randers 300

Viborg 300

Struer 200

Hjørring 100

Inget antal rapporterat: Fredericia, Kolding

Därtill tillkommer fördemonstrationer runt Köpenhamn i Roskilde, Valby,
Nörrebro, Brønshøj, samt uppgift om manifestation i Hjørnby

Källa. Allmänt har arrangörsuppgifter föredragits framför högre
rapportering i närstående press. Sifforna inom parentes variation mellan
framförallt Dagbladet Srbejderne och Stop terrorkigens upplysningar. Nej
til krig mod Irak, www.nejtilkrig.dk, har de mest rikstäckande
uppgifterna om arrangemang men liten efterhandsrapportering. Stop
terrorkrigen www.stop-terrorkrigen.dk har mycket efterhandsrapportering
med rikligt med foton och artiklar. Dagbladet Arbejderen samt
Modkraft.dk har också rapportering. Det totala antalet från rapporterade
möten med lägsta sifforna är 39.000, den totala siffran för Danmark har
därför satts till 40.000.

Finland

Helsingfors 15.000 (15.000 - 20.000)

Åbo 5.000 (5.000 -7.000)

Tammerfors 2.000

Uleåborg 1.000 (1.500)

Joensuu 550 (500-600)

Jyväskylä 450 (400-500)

Torneå 400

Mariehamn 400

Kuopio 300

Rovaniemi 250 (200-300)

Savonlinna 250

Seinäjoki 215

Kemi 125 (120-130)

Nokia 100

Källa: samtliga uppgifter kommer från den finska antikrigsrörelsens
hemsida www.eiiskuarinen.org/. Här är man mycket noga med att ange källa
för varje uppgift. Man anger också om det finns skiljda uppgifter. Denna
noggrannhet och allsidighet är man ensam om i Norden. Indymedia,
sf.indymedia.org, anger de lägre siffrorna för de stora städerna. Det
totala antalet med de lägst angivna deltagarantalen blir 26.040, räknat
på de högsta siffrorna 33.040. Det totala antalet är därför uppskattat
till 30.000 i Finland.


Island

Reykjavik 4000

Akureiry 500

Isafjördur 90

Källa: Isländska fredsrörelsen www.fridur.is. Det totala antalet
uppskattas till 5.000 demonstranter på Island vilket kan ses som en
avrundning av de 4.590 som rapporterats.

Norge


Oslo 60.000

Trondheim 20.000

Bergen 15.000

Stavanger 10.000

Tromsø 3.000 (3.500)

Kristiansand 3.000

Hamar 2.500

Tønsberg 2000

Skien 2.000

Bodø 1.750

Lillehammer 1500

Fredrikstad 800

Elverum 700

Arendal 700

Ålesund 600

Haugesund 600

Florø 550

Sarpsborg 500

Risør 500

Mo i Rana 500

Molde 500

Mandal 450

Gjøvik 400

Hammerfest 400

Ørsta 400

Voss 350

Kragerø 350

Kirkenes 350

Svolvær 300

Narvik 300

Alta 300

Sortland 300

Brønnøysund 300

Steinkjer 300

Levanger 300

Honningsvåg 250

Sandnessjøen 250

Harstad 200

Vågå 200

Porsgrunn 200

Harstad 200

Rognan 200

Ås 200

Rørvik 120

Rissa 100

Sykkylven 100

Ulvik 100

Otta 100

Stokmarknes 50

Utan rapport om antal: Longyearbyen och Vågan

Källor och kommentar: Fakta från Fredsinitiativet - ingen krig mot Irak,
http://ingenkrig.no och Indymedia.no. Uppgifter finns också hos
Klassekampen om demonstration i Vågan. Dagbladet anger 3.500 för Tromsö
och att en manifestation genomförts i Longyearbyen. Harstad repeteras
två gånger av Indymedia, oklart om det finns två demonstrationsorter med
samma namn eller om det av misstag kommit med två gånger. Här har den
högre uppgiften om 250 deltagare i Harstad strukits. Den totala siffran
blir ungefär 130.000.


Sverige

Källorna är många och uppgifterna varierar ibland mycket. Därför anges
alla källor med förkortningar. Förkortningarna som används är: Int
Internationalen när det är egna uppgifter, Intlm när det är uppgifter
från lokala media, Arb när det är Arbetaren, uppgifterna kommer i hög
grad från lokala media och enbart när det gäller Stockholm har tidingen
gjort en uttalad egen bedömning, Övriga har egna korresponter förutom
Nätverket mot krig: Pro Proletären, Off Offensiv, Yel Yelah, imc
Indymedia, Fib Folket i Bild/Kulturfront, mot Motkraft, NMK Nätverket
mot krig, här medtaget enbart när det gäller Stockholm och på de platser
där de avviker från Offensivs, Internationalens och Yelahs uppgifter
grundade på Flamman, SKU Sveriges Kommunistiska ungdom. När källan anger
samma uppgift som denna lista valt att ange skrivs bara förkortningen, i
andra fall anges förkortning med den avvikande siffran.


Stockholm 75.000 (35.000-100.000)
Arb, NMK och Fib 100.000+ Pro 50.000-100.00, Off närmare 80.000, Int
långt över 50.000, Mot långt över 50.000, Yel återger polisens uppgifter
och arrangörernas första uppgift om minst 50.000, polisen och etablerad
media 35.000

Göteborg 25.000 (12.500-40.000)
Fib 12.500, Int 20.000, mot 20.000-25.000, Yel 20.000-30.000, Arb
25.000, Pro 20.000-35.000, NMK 25.000-30.000, imc 20-40.0000, polisen
20.000 eller mer.

Malmö 5.000
Yel, Pro, Arb, Int omkring 5.000, imc 4.500

Umeå 4.000
Yel, Off, Pro, Int omkring 4.000

Lund 3.000 (2.400 - 4.000)
Arb, Imc 2.400, Int närmare 3.000, Yel minst 3.000, Pro 4.000

Borås 2.000
Fib, Int, Pro, Arb, imc

Linköping 2.000
Fib, Yel, Int, Pro 2.300, Arb 2.500

Jönköping 1.800 (1.600-2.000)
Int 1.600-2.000, Pro 2.000, Arb d:o

Piteå 1.500 (1.000 - 1.600)
Pro, Arb, Off 1.600, Intlm 1.000

Växjö 1.500
Intlm, Pro, Arb

Falun 1.400 (1.500)
Intlm, Arb, Fib 1.400-1.500, Pro d:o

Luleå 1.100
Fib, Off, Pro, Arb, Intlm 1.400

Gävle 1.000
Imc och arr, Arb, Intlm omkring 1.000, Pro 900-1.000m mot största på länge

Sundsvall 900 (1.000)
Pro, Arb, Off 1.000, mot inga siffror

Västerås 1.000
Pro, Arb, Intlm omkring 1.000

Östersund 850 (730-1.000)
Int 800-1.000), Pro 730, Arb d:o

Visby 800 (900)
Int, Arb, Pro 900

Halmstad 750 (800)
Imc, Yel och arrangörer, Int 800, Pro d:o, Arb d:o

Härnösand 700
Arb

Eskilstuna 600 (700)
Off, Arb, imc över 600, Int 700

Skellefteå 500
Int, Arb, Off 700

Simrishamn 500
Arb, Intlm150

Karlshamn 450
Fib, Int, imc, Arb

Karlskrona 450
Fib, Int, imc, Arb

Kalmar 400
Intlm, Arb

Borlänge 400
Intlm, Arb

Helsingborg 350 (300-400)
Pro 300-400

Kristianstad 350
Imc, Int, Pro, Arb

Motala 300
Int, Pro, Arb

Norrköping 300
Intlm,

Sandviken 300
Pro, Arb

Kiruna 200
NMK, Arb, Pro (ett hundratal)

Söderhamn 200
Intlm

Tomelilla 200
Arb

Boden 150 (100-200)
Pro 100, NMK 200, Arb d:o, Int några hundra

Ludvika 150 (100)
Intlm, Arb 100

Gislaved 125 (100-150)
Int 100-150, Pro 150

Hedemora 100
Intlm

Lysekil 100
Intlm, Pro, Arb

Arvika 75
Fib, Pro

Arjeplog 60
Pro

Hudiskvall 60
Off

Ljusdal 50
Intlm

Gällivare 25 (20-30)
SKU 30, Pro 20

Ockelbo demonstration med okänt antal
Pro

Uddevalla gatuteater
Mot

Nässjö torgprotest där 240 namnunderskifter samlades in mot kriget
Pro


Rapporter saknas från utannonserad manifestation i Alfta enligt
Internationalen och Vänsterpartiet i Gävleborgs län.


Källor:

Internationalen, tillgängligt på http://www.internationalen.se,
Proletären, www.proletaren.se
Offensiv, tillgängligt på http://www.socialisterna.org
Yelah, http://www.yelah.net
Indymedia, http://se.indymedia.org
FiB/Kulturfront på hemsidan http://www.fib.se
Motkraft, http://www.motkraft.net
Arbetaren med bara Stockholmsreportaget tillgängligt på nätet
http://www.arbetaren.se
Flamman, dessa uppgifter ej tillgängliga på nätet.
Nätverket mot krig, http://www.motkrig.org, bygger sin rapportering utöver
den
egna demonstrationen i Stockholm på Internationalen, Flamman, Yelah och
Indymedia. Sveriges Kommunistiska ungdom, ordnade demonstration i
Gällivare och har rapporter från fler orter. http://www.skp.se Det totala
antalet demonstranter i Sverige blir med denna beräkning 134.380
vilket avrundats till 135.000


------------------------------------------------------------------------
b. Länkar till antikrigskoalitioner och andra relevanta hemsidor om
Irak-frågan,
sammanställning av Tord Björk

Nordiska nationella antikrigskoalitionerna

Danmark

Nej til krig mod Irak http://www.nejtilkrig.dk

Stop terrorkrigen http://www.stop-terrorkrigen.dk/

Finland

Ei iskua Irakiin http://www.eiiskuairakiin.org

Island

http://www.fridur.is

Norge

Fredsinitiativet - Ingen krig mot Irak http://www.ingenkrig.noLokala nätverks hemsidor och fotorapporter

Danmark

Randers, rapport och tal

http://www.stop-terrorkrigen.dk/emner/fred_dk/030218_15feb_randers.htm

Köpenhamn, mängder av olika fotoreportage från demonstrationen och
många artiklar och rapporter.

http://www.stop-terrorkrigen.dk/

Viborg, rapport med länk till TV-inslag

http://www.ungdomsfront.dk/news.asp?mode=article&cid=5

Ålborg, fotoserie

http://www.ungdomsfront.dk/files/images/ingenkrigmodirak/aalborg/aalborg12.h
tml

Århus, rapport med foto

http://www.stop-terrorkrigen.dk/emner/fred_dk/030215_aarhus_demo.htm

Norge

Bergen, med rapport och länker till fotoreportage

http://ingenkrig.no/bergen

Bodö, med fotoreportage från lden lokala demonstrationen

http://home.online.no/~pursin/FiB.htm

Kristiansands fredsinitiativ, med länkar till vackra fotoreportage
från Oslo och andra platser.

http://www.ingenkrig.no/kristiansand

Stavanger med fotoserie från lokala demonstrationen

http://www.fredsinitiativet.tk

Sverige

Göteborg - Koalitionen för fred i Mellanöstern, organiserade
demonstration i Göteborg 18.1 med 4.500 deltagare men avstod 15.2 då
istället ett antiimperialistiskt nätverk samlade 25.000.

http://www.stoppakriget.tk

Halmstadsregionens nätverk för fred i Mellanöstern, med fotoreportage

http://hem.passagen.se/fred.i.mellanostern/demon_030215.htm

Stockholm - Nätverket mot krig

http://www.motkrig.org

Foto på Stockholmsbanderollen - kriga för fred är som att knulla för
att bli oskuld

http://www.arbetaren.se/2003/8/sthlm.htmlEtt tillfälligt urval nordiska antikrigsorganisationer och temasidor
om Irakprotester:

Temasida om nordiska demonstrationer 15.2

http://www.motkraft.net

Fagligt netværk mod krig, Danmark

http://www.labournet.dk/

Gandhi Todays temasida om Irak

http://www.gandhitoday.org/sv/irakindex.shtml

Svenska Irakkommittén mot de ekonomiska sanktionerna

http://www.gandhitoday.org/sv/sies001029.shtml

Yelahs längre artiklar och nyheter om Irak

http://yelah.net/articles/irakkrisenGlobalt

Uppropet för 15 februari demonstrationerna antaget i Porto Alegre på
World Social Forum

http://www.stop-terrorkrigen.dk/emner/fred_int/030128_antikrigsudtalelse_por
to_alegre.htm

Världslistan med 603 orter där demonstrationer planerades inför 15.2
med många länkar.

http://www.unitedforpeace.org/article.php?id=725

foton från hela världen Reykjavik, Köpenhamn, AntarktisS

http://www.punchdown.org/rvb/F15/

Nyheter och foton från hela världen

http://www.indymedia.org

http://www.internationalanswer.org/news/update/f15photos.html

http://www.internationalanswer.org/news/update/021503f15rpt.html

----------------------------------------------------------------------------
----------------
4c. Dansk fredsmarsch mot Irakkriget + Udtalelse fra deltagerne i
lørdagens fredsdemonstration 15.2 i Aalborg Källa: Dagbladet arbejderen


Danmarks længste fredsmarch 19-23.2 fra Aalborg til København i protest mod
den
planlagte krig mod Irak.

- Vi vil vise en markant modstand mod krigen. Vi er virkelig trætte af
den måde, regeringen håndterer situationen og de ting, som de bilder os
ind, siger Bent Ohm Rasmussen til Dagbladet Arbejderen. Han er en af
initiativtagerne til fredsmarchen, og kommer fra kulturhuset Fedtebrød
i Aalborg. - Regeringen bilder os ind, at krigen er fjern og abstrakt,
men den er jo ikke fjern. Det er mennesker som os, med de samme mål og
drømme som os, mennesker af kød og blod som de vil udrydde dernede. Det
er ikke tomme bygninger, der skal bombes. - Vi vil gøre noget, der er
lidt sindssygt. Vi ved jo ikke engang om vi kan gå hele vejen. Vi ved,
det kommer til at gøre ondt og give os vabler, men det er så lidt i
forhold til krigen. Krigen er farligere end den sidste Golfkrig.
Truslen mod verdensfreden er større end nogensinde, fortsætter Bent Ohm
Rasmussen. Han fortæller, at de er en gruppe på 15-20 mennesker, der
har planlagt at gå hele vejen til København. De tager af sted i dag, og
planlægger at nå frem til København på søndag. Undervejs overnatter de
på efterskoler og hos lokale fredsgrupper i Hobro, Spørring, Mørkøv,
Roskilde og Christiania. - Alle kan komme med. Man kan gå kort eller
langt, den første dag eller den sidste. Vi sørger for forplejning, varm
suppe og frugt fra en følgevogn. - Vi har kontakt med en gruppe fra
Roskilde Universitetscenter, der vil gå med os den sidste dag til
København. Vi skal jo gerne være mange, så der bliver opmærksomhed om
vores modstand mod krigen, så alle er velkomne, slutter Bent Ohm
Rasmussen


Ingen danske soldater til Irak
Udtalelse fra deltagerne i lørdagens fredsdemonstration i Aalborg


Demonstranterne i Aalborg den 15. februar udtaler deres fordømmelse af
præsident Bush's, premierminister Blairs, statsminister Anders Fogh
Rasmussens og andres trusler om krig mod Irak: Samtidig med at vi
udtaler vores afsky for Saddam Husseins diktatoriske regime, erklærer vi
vores medfølelse med det irakiske folk, som allerede er påført
umenneskelige lidelser.

Vi opfordrer alle til at erklære deres modvilje mod krigen samt
fordømmelse af al tale om brug af atomvåben.

Vi sender vores støtte til det andet Amerika, til alle de amerikanere,
som kæmper for et bedre liv og en fredelig verden.

Vi bakker op om de stater, der forsøger at finde en fredelig løsning på
konflikten.

Vi forlanger, at vores statsminister lytter til sin befolkning, trækker
sit brev om støtte til Bush's krig tilbage og bakker op om de fredelige
initiativer, der er bragt på bane af Frankrig og Tyskland og støttes af
Rusland og Kina med flere. Vi siger: Ingen danske soldater til Irak.

----------------------------------------------------------------------------
--------------

5a Attac uppmanar regeringen att agera mot GATS

I ett brev, initierat av Attacs Gats-grupp, riktat till flera svenska
ministrar begär man att ministrarna ska motarbeta EU:s krav på tredje
världens länder att öppna sin tjänstesektor. Attac uppmanar enskilda och
organisationer att sätta press på ministrarna genom att underteckna
brevet.

Inom Världshandelsorganisationen, WTO, pågår en förhandlingsrunda där
alla länder genom krav och motkrav ska drivas att öppna sina
tjänstesektorer alltmer för transnationella företag.

Gats står för General Agreement on Trade in Services.

- Det vore en katastrof för den tredje världens länder, säger Gunilla
Andersson medlem i Attac och påpekar att enligt Gats-avtalets bindande
regler så blir detta marknadstillträde i princip oåterkallningsbart.

- Det är därför vi tagit initiativ till detta brev som kan undertecknas
av såväl organisationer som enskilda, fortsätter Gunilla.

- Innan torsdagen den 27 februari behövs så många underskrifter som
möjligt för att vi ska kunna pressa regeringen i denna fråga.

- Enklast att underteckna brevet är genom att skicka ett mejl till
asa.wohlin@chello.se, uppge namn och gärna den organisationen du är
medlem i, avslutar Gunilla.

Yelah återger brevet här i sin helhet.

"Till Utrikesminister Anna Lindh, Näringsminister Leif Pagrotsky,
Biståndsminister Jan O Karlsson

Vi undertecknade organisationer och enskilda begär:

- att regeringen i de nu pågående GATS-förhandlingarna i WTO om
liberalisering av tjänstehandeln arbetar aktivt inom EU-kommissionen för
att EU, till den 31 mars 2003, skall dra tillbaka sina förhandlingskrav
på utvecklingsländer att öppna tjänstesektorer som omfattar basservice
och allmänna välfärdstjänster till medborgarna, och det oavsett om dessa
tjänster i utvecklingsländerna nu drivs i offentlig eller privat regi.

Det gäller områden som sjukvård, utbildning, kultur (audiovisuella
sektorn), tjänster som EU självt vill skydda i förhandlingarna, men
också tjänster som vatten, energi och kollektivtrafikS

Som medborgare i den rika världen vill vi inte stå bakom sådana krav på
utvecklingsländerna som får påtagliga och svåra konsekvenser för deras
befolkningar. Vi är i detta helt eniga med Third World Network, ett
nätverk av organisationer i tre världsdelar med breda kontakter och stor
legitimitet i utvecklingsfrågor för länderna i Syd.

1) Utvecklingsländernas förhandlare kommer med dessa EU-krav på bordet
att pressas hårt att öppna sådana tjänstemarknader för att få några
eftergifter från EU på andra områden.

2) När väl sådana marknader för allmänna välfärdstjänster öppnats för
EUs och den rika världens transnationella företag, är det sedan i
praktiken omöjligt för dessa länder att bygga upp eller stärka en
offentlig sektor enligt västerländsk välfärdsmodell.

3) Utvecklingsländerna kan självmant - om de så önskar - öppna dessa
marknader, utan bindande och irreversibla åtaganden i GATS."

Daniel Sestrajcic

http://www.yelah.net/news/20030222014704

----------------------------------------------------------------------------
--------

5b. WTO kan rasere norsk landbruk
Opprop om WTO-forslag fra Norges Bondelag
(Saxat från NTEU-nettverk (Nei til EU:s Nyhetsbrev) 07-03)
(Nei til EU har underskrevet oppropet)

Forslaget fra Stuart Harbinson, lederen for landbruksforhandlingene i WTO,
vitner om en fullstendig mangel på respekt og forståelse for de betingelsene
vi har for å produsere egen mat i Norge. De små landene med desentralisert
og miljøvennlig landbruk blir overkjørt av de store, tunge eksportlandene
som ønsker å utvide sine markeder. Det er helt umulig å forene norsk
småskalalandbruk med WTO's forslag. Derfor er det grunn til å rope et
kraftig varsku til norske politikere. Forhandlingene i WTO handler om retten
til å ha en egen landbrukspolitikk og matproduksjon.

Norges Bondelag vil at politikerne i Norge også i framtida skal være de som
avgjør norsk landbrukspolitikk Vi vil fortsatt utvikle de fortrinnene norsk
landbruk har, for eksempel i form av trygg mat, dyrehelse og bærekraftig
produksjon. Samtidig handler matproduksjonen i Norge om mulighetene for å
ivareta og videreutvikle infrastruktur, arbeidsplasser og bosetting i hele
Norge. Og det handler om Norge som et attraktivt turistland med et åpent
landskap og aktive lokalsamfunn. Det handler om hva vi skal spise, og
hvordan Norge skal se ut. Derfor må Regjeringa kjempe for mulighetene for å
beholde en nasjonal matproduksjon.

Forslaget fra forhandlingslederen på landbruk, Stuart Harbinson, vil bety en
rasering av norsk landbruk. Da rives også grunnlaget vekk for
næringsmiddelindustrien, turistnæringen og tjenestesektoren i store deler av
landet. Harbinsons forslag er at tollsatsene for de viktigste
landbruksvarene i Norge reduseres med 60 prosent, samtidig som de viktigste
støtteordningene for landbruket i Norge mer enn halveres.

Landbruk kan ikke gjøres til en frihandelsvare der det til enhver tid er det
billigste produktet og den billigste produksjonsmåten som vinner markedet.
Matproduksjon er et nasjonalt og internasjonalt ansvar. En viktig del av den
enkelte nasjons identitet. Derfor brenner vi bål for å varsle norske
politikere om hva vi og de er i ferd med å miste! Nå handler det om å slåss
for retten til en nasjonal matproduksjon!

Linker til saker som omhandler WTO-forslaget:

http://www.bondelaget.no/nyheter/dbafile32158.html

http://www.adressa.no/nyheter/article.jhtml?articleID=411159

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_telemark/2549455.html

http://www.aftenposten.no/nyheter/okonomi/article.jhtml?articleID=493250

http://www.smp.no/arkiv/artikkel.asp?id=44976&ka=2

http://odin.dep.no/ld/norsk/aktuelt/pressem/020061-070059/index-dok000-b-n-a
.html

----------------------------------------------------------------------------
----

6. Terroristlagar mot fredsaktivist på Island

Fredsaktivisten AstThor Magnusson anklagas för att vara terrorist på
Island. Hans påstådda terroristbrott är att ha ringt till civila
flygbolag och varnat för följderna av att isländska regeringen beslutat
att använda civilflyget för att hjälpa NATO i händelse av krig. För det
vill staten få honom dömd till tre års fängelse. Jan Myrdal varnar 19.1
i Folket i Bild/Kulturfront och Aftonbladet för följderna av de nya
terroristlagarna och uppmanar til solidaritet.

"Den 21 och 22 november var Islands statsminister David Oddsson i Prag
för Nato-mötet. Där gjorde han ett avtal med Nato. Ett som väckte
uppmärksamhet särskilt i vad som kallas Mellersta östern när det
rapporterades av nyhetsbyråer. Då uppgörelsen mellan Nato-landet Island
och Natos ledning faktiskt är uppseendeväckande citerar jag ur det
uttalande om "regeringens beslut att från fall till fall tillhandahålla
flyg för framtida Nato-operationer" som Islands utrikesminister Halldór
Ágrímsson avgav i alltinget tisdagen den 3 december. (Hela texten finns
att få från Islands ambassad i Stockholm.) "5 /" / Vi har bundit oss för
att tillhandahålla flyg upp till en kostnad av 300 miljoner IKR. Men
naturligtvis är det vederbörande flygbolags sak att besluta om det är
berett att åta sig begärda flygningar. Det måste ligga i vårt intresse
att våra åtaganden först och främst genomförs av våra isländska
flygplan." I klartext innebär detta att isländskt civilflyg i enlighet
med regeringens beslut nu omklassats till krigsflyg i
konfliktsituationer. Vilket innebär att sådant isländskt flyg då
riskerar att skjutas ned eller sprängas och det isländska civila flygets
passagerare får en himlafärd av annat slag än de tänkt sig när de köpte
biljett. Detta är för alla läsare uppenbart. Men om jag skreve det i
Island skulle jag av den terroristbekämpande isländska regeringen
ställas inför rätta som terrorist.

Ty det är vad Asthor Magnusson gjort. Han har skrivit till flygbolagen.
Han har varnat för de på grund av denna överenskommelse i Prag i en
konfliktsituation oundvikliga följderna för det civila isländska flygets
passagerare."

Källor Aftonbladet och FIB-kulturfront
http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,240996,00.html

----------------------------------------------------------------------------
--

Detta Nyhetsbrev sammanställs numera av Folkrörelsestudiegruppen
info@folkrorelser.nu, http://www.folkrorelser.nu

Syftet är att sprida information om frågor och aktiviteter som kan
vara intressanta för den EU-kritiska och globaliseringskritiska
rörelsen i Norden.

Om du inte vill prenumerera längre skicka ett blankt meddelande till:
gbg2001-nyhetsbrev-unsubscribe@yahoogrupper.dk--

*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center