A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) Gbg2001 Nyhetsbrev 1/2003

From worker-a-infos-sv@ainfos.ca (Flow System)
Date Sun, 23 Mar 2003 09:46:02 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________


Innehall:

1. Nyhetsbrevet byter utgivare/ Louise Pettersson
2. Ny kunskapsbank och temasidor om Goteborg 2001 och
Kopenhamn 2002/ Folkrorelsestudiegruppen
3. Upprop till stod for hungerstrejkande Goteborgsfange/
/Johannes Oscarsson, Vanster.nu
4. Brev till utrikesminister Anna Lindh angaende
Irak-sanktionerna, Christian Harlemanoch Jan Oberg,
Transnational Foundation for Peace and Future Research

---------------------------------------------------------------------
1. Nyhetsbrevet byter utgivare
Sedan Goteborgsaktionen lades ner hosten 2001 sa har den
fortsatta handelseutvecklingen , med bland annat de mycket
harda domarna gjort att det kants valdigt svart att inte fortsatta
informera folk. Jag har darfor fortsatt att skicka information pa
denna lista aven efter att nyhetsbrevet formellt lagts ner.

Nar nu Folkrorelsestudiegruppen som varit samarrangor till
ett seminarium pa arsdagarna av Goteborgshandelserna, gett
ut en rapport om toppmotesprotester fran 1968-2002 och agnat
en stor del av sin hemsida till dokumentation av Goteborg,
stod i begrepp att vilja starta ett eget nyhetsbrev, sa var
steget inte sa langt att helt enkelt lata denna lista ga
over i Folkrorelsestudiegruppens regi.

Folkorelsestudiegruppen ar en sammanslutning av aktivister
som ar intresserade av att studera och diskutera
folkrorelsers roll i samhallet idag, i historien och i
samhallet.

Forutom att sprida information med anknytning till Goteborg
och senare toppmoten av intresse for den EU- och
globaliseringskritiska rorelsen, och om relevanta fragor av
EU-kritisk eller global karaktar, vill vi ocksa lamna utrymme till
demokratifragor i allmanhet och folkrorelsers roll i synnerhet.

Jag hoppas att ni som idag far nyhetsbrevet idag kommer att
uppskatta nyordningen och fortsatta prenumerera. Vi tar
hemskt garna emot tips pa vad vi kan sprida i nyhetsbrevet
och vilka andra som kan vara intresserade av att fa denna
information.

Med vanliga halsningar, Louise Pettersson

------------------------------------------------------------

2. Ny kunskapsbank och temasidor om Goteborg 2001 och
Kopenhamn 2002

Folkrorelsestudiegruppen lanserar nu en ny kunskapsbank med
temasidor om folkliga aktiviteter vid EU-toppmotet i
Goteborg 2001 och Kopenhamn 2002 pa sin hemsida
www.folkrorelser.nu. Har ges en allsidig mojlighet till att
skaffa sig information och analys om dessa
toppmotesprotester samt partiers, massmedias och polisens
agerande. EU-motstandets och globaliseringsrorelsens manga
motkonferenser, demonstrationer och andra aktiviteter av
olika slag finns beskrivna. Lattillgangligt finns mer an
tusen lankar till artiklar och foton om Goteborgshandelserna
varav ungefar halften direkt fran temasidan och resten via
temasidor upprattade av olika medier. Temasidan om
Goteborgshandelserna refererar ocksa till mycket tryckt
material. Temasidan om Kopenhamn 2002 innehaller ungefar
200
lankar till artiklar och foton.

I sitt motiv for att bygga kunskapsbanken och temasidorna
skriver Folkrorelsestudiegruppen: "Materialet soker lyfta
fram handelserna i ett allsidigt perspektiv. Darfor laggs
vikt vid att visa pa bade "mjuka" och "harda" metoder som
kommit till uttryck fran bade rorelsers och statens sida i
Goteborg. Formerna som staten valt for folkbildning och
dialog samt politiska forandringar ar lika viktiga att
dokumentera och analysera som statens metoder for att
polisiart eller pa annat satt materiellt bemota protester.
Pa samma satt ar det viktigt att dokumentera och analysera
bade vad folkrorelserna politiskt verkade for genom
seminarier och olika satt att konfrontera eller fora dialog
med EU-toppmotet och USA besoket."

Pa hemsidan www.folkrorelser.nu finns ocksa
Folkrorelsestudiegruppens rapport Toppmotesprotester 1968 -
2002 och sarskilda analyser av folkliga aktiviteter och
FN-konferenser om miljo och utveckling i Johannesburg 2002,
Rio de Janeiro 1992 och Stockholm 1972.

Folkrorelsestudiegruppen framjar kunskap om folkrorelser.
2002 arrangerades seminariet Goteborg 2001: Vad hande och
varfor? tillsammans med Demokratinatet. Gruppen framjar
sakande efter kunskap om folkrorelser i hela varlden och
verkar for erfarenhetsutbyte mellan olika folkrorelser. Vi
hoppas pa hjalp med information om mer material om
toppmotesprotester och Goteborg 2001, skicka garna tips till
info@folkrorelser.nu.


------------------------------------------------------------
3. Upprop till stod for hungerstrejkande Goteborgsfange/
Johannes Oscarsson, Vanster.nu

En 32-arig man som sitter inlast pa anstalten Skanninge
hungerstrejkar sedan den 22:a januari i protest mot domen
mot honom. Trots att han begart att fa salt och
buljongpulver for att inte skadas mer an vad som ar de
normala foljderna av en hungerstrejk har detta nekats honom.
Da 32-aringen inte atit pa over tva veckor, ar riskerna for
allvarlig undernaring klara.

Pa grund av hungerstrejken orkar han heller inte arbeta,
vilket anstaltsledningen rubricerar som "arbetsvagran". Det
har aven kommit till var kannedom att mannen under torsdagen
den 6/2 blev placerad i ett utkylt rum med oppet fonster
trots kylan, och utan tillgang till vatten. Ingen
lakarundersokning av mannen har heller skett.

Vi, de undertecknade, ser mycket allvarligt pa denna
behandling av en intern pa en svensk kriminalvardsanstalt.
Vi staller oss darfor bakom dessa krav: Att
anstaltsledningen ska erkanna hungerstrejken. Att han ska fa
tillgang till salt, socker och buljongpulver. Att fangen ska
garanteras tillgang till vatten. Att han far den medicinska
tillsyn som erfordras.

Media och allmanheten ser vad som hander, aven pa Skanninge
kriminalvardsanstalt.

Skriv under uppropet!

http://www.vanster.nu/aktion/upprop/info.php?appeal=
hungerstrejk_gbg

------------------------------------------------------------
4. Brev till utrikesminister Anna Lindh angaende
Irak-sanktionerna

Oppet brev till Anna Lindh

I tal och TV-program om Irak och senast under
utrikesdebatten ger utrikesminister Anna Lindh uttryck for
asikten att sanktionerna inte ar en orsak till det irakiska
folkets lidande. Det ar daremot Saddam Hussein.

Ministern sager att Irak ju far importera livsmedel och
mediciner. Fran riksdagens talarstol havdade hon t ex att
cancerbekampande utrustning fritt kan importeras, men bara
gar "till eliten." Utrikesministern forklarar att
sanktionernas negativa effekter ar en foljd av regimens
felaktiga prioriteringar.

Undertecknade har vistats i sammanlagt en manad i Irak. Vi
har besokt sjukhus och talat med lakare och sjukskotare, t
ex pa Mor Och Barn-sjukhuset i den helt nedgangna staden
Basra i soder och med osterrikiska lakare som arbetar i
staden. Vi har talat med patienter och med foraldrar till
doende barn. Vi har sett barn med leukemi vars behandling
har mast avbrytas i brist pa medicin. Vi har talat med
koordinatorn for FN:s humanitara program, FN:s hogsta chef i
landet. Vi har fort samtal med cheferna for bl a Den
Internationella Roda Korskommitten, Roda Korset och Roda
Halvmanen, FN:s barnorganisation UNICEF,
Varldslivsmedelsprogrammet WFP. Vi har talat med Iraks
vice-halsominister. Overallt har vi fatt hora att
Oil-for-Food programmet (OFP) ar sa utformat att det starkt
bidragit till den negativa statistiken over halsa,
utbildning och levnadsstandard for perioden 1990 till i dag.

Vi har inte nagonstans hort den synpunkt som ministern ger
uttryck for. Ingen dokumentation vi har samlat in stodjer
den asikten, som utrikesministern framfor.

Till allman upplysning ar det utformningen av Oil-for-Food
programmet, som skapat den nuvarande situationen. Enligt en
rad FN-organisationers och NGO-analyser har minst 500,000
och kanske over en million irakier dott till foljd av 12 ars
sanktioner och det felaktigt utformade OFP. Detta skall ses
mot bakgrunden av att Irak fore sanktionerna var pa vag att
bli en valfardsstat med bade en kostnadsfri sjukvard och fri
utbildning samt unikt stora investeringar i modern
infrastruktur. Men i dag ar befolkningens levnadsstandard 15
procent av vad den var 1990.

Tva koordinatorer av FN:s humanitara program har avgatt i
protest mot effekterna pa civilbefolkningen. Den ena ar
Denis Halliday, den andra Hans von Sponeck, som numera
ingar
i TFF:s natverk. Von Sponeck ar redo att med sin erfarenhet
av programmet bista UD med fakta och synpunkter.

Fragan beror Iraks 25 miljoner medborgare. Det ar sant att
de lidit under Saddam Husseins odemokratiska regim och krig
fore 1990. Men det ar helt avgorande for trovardigheten i
Anna Lindhs argumentation och regeringens hallning i
Irak-fragan att hon nu lagger fram dokumentation for att
deras nod inte har det minsta med sanktionerna att gora.

Christian Harleman, TFF styrelseledamot Jan Oberg, TFF
direktor

Transnational Foundation for Peace and Future Research
http://www.transnational.org Vegagatan 25 S - 224 57 Lund
Sweden

Phone +46 46 14 59 09 Fax + 46 46 14 45 12
mailto:tff@transnational.org Public not-for-profit charity
845001-4637

--------------------------------------------------------
Detta nyhetsbrev utges av Folkrorelsestudiegruppen
Skicka bidrag till info@folkrorelser.nu

Om du inte vill vara med pa listan langre:
Skicka ett meddelande till
gbg2001-nyhetsbrev-unsubscribe@yahoogrupper.dkGbg2001-nyhetsbrev


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center