A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Romanya; Anarºist/liberter dergi (en)

From AActiv-ist Collective <aactivistcollective@yahoo.com>
Date Tue, 24 Jun 2003 16:29:10 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

hey ordakiler, daha iyi bir tan&#305;t&#305;m öncesi sadece k&#305;sa bir
not.Romanya’daki ilk dergiyi basmaya baºlamak istiyoruz ve ülkelerinde
olan bitenlere iliºkin az da olsa birºeyler yazabilecek farkl&#305;
ülkelerdeninsanlar ar&#305;yoruz.
do&#287;u avrupa, balkanlar, ancak bunun d&#305;º&#305;nda bat&#305;
avrupa ve di&#287;erleri de.herneyse, çok fazla ayr&#305;nt&#305;l&#305; bir ºey olmayacak.
baºlang&#305;ç için baz&#305;genel raporlar ve zaman zaman da (akl&#305;n&#305;za geldi&#287;inde)
ülkenizdesüregiden yay&#305;nlara/mücadelelere dair haberler göndermeniz yeterli.
bu projenin baºlat&#305;lmas&#305;na yard&#305;m etmek isteyenler (ilk
say&#305;n&#305;nsonbaharda ç&#305;kmas&#305; planlan&#305;yor) lütfen bu adresle iletiºime
geçsin.ayr&#305;ca, e&#287;er toplant&#305;m&#305;za gelebilenler olursa
projemizi anlatabilirizama “gayr&#305;-resmi” bir havada. ;-)
ok, yak&#305;n zamanda sizden haber almak istiyoruz
aa.
oo
\ /*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center