A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Selanik bildirilerinden (1)-BAŞKA BİR SAVAŞ MÜMKÜN

From "Ankara Anarsi Inisiyatifi" <ank_aa@yahoo.com>
Date Thu, 3 Jul 2003 15:39:03 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

BAŞKA BİR SAVAŞ MÜMKÜN

DEVLETE VE ONUN AVRUPA ENTEGRASYONUNA
KARŞI KAPİTALİZME VE ONUN KÜRESELLEŞMESİNE
KARŞI TOPLUMSAL SINIF SAVAŞI

Avrupa Birliği'nin Selanik zirvesi, ABD ve
müttefiklerinin Irak'a karşı yaptığı haçlı seferinin
yankısı altında; yanlızca askeri olarak ülkeyi işgal
eden kuvvetler tarafından değil, ancak aynı zamanda
avrupa blokunun sözde "barış-sever" kesimi tarafından
da "kalkınma" ve "insani" programlar sayesinde yağması
için görüşmelerin [sürdüğü] ve askeri işgali koşulları
altında gerçekleştirilecek.
Ve eğer Avrupa süper devleti, ve onun küresel
hakimiyet oyununda almak istediği hırslı rol[e
ilişkin] "büyük düşüncesi" üye devletlerin kısmi
çıkarları yüzünden tereddüt içinde gözüküyorsa bile,
bu --söz konusu olan dünyanın bölüşümüyken,
devletler-arası ilişkiler ve otoriterlik içi
çatışmalardaki hiyerarşi veriliyken-- Avrupa
Entegrasyonu yönelimini tersine çevirmez: Sınırlarına
karşı kapitalist saldırının üssü olarak, bunları
geçmeye çalışan göçmen ve sığınmacılar için kale
olarak ve içerde devasa bir hapishane olarak
işleyecek; iç içe geçmiş bir sömürü, toplumsal denetim
ve baskı alanının kurulması [yönelimi].
Avrupa Kalesinin kurulması --ve genişlemesi--, ortak
anayasanın ayrıntılı olarak hazırlanması ve "savunma",
güvenlik ve uluslararası ilişkiler gibi meseleler
üzerinde somut politikalar biçimlendirmek için
[gösterilen] çabalar, Kapitalist yağmanın yayılması ve
küresel hakimiyet çerçevesinde Devlet terörizminin
konsolidasyonu için politik ve ekonomik entegrasyonu;
soğuk-savaş mizanseninin çökmesiyle tetiklenen,
ulus-ötesi lobiler tarafından öne çıkarılan, modern
silah teknolojisi ve bunun sağladığı yaşamın tüm
yönlerini, uzayı ve zamanı denetleme şeklindeki
karabasanvari otoriter vizyon yaklaşımı tarafından
kuvvetlendirilen dünyanın, bütün düzeylerde ve bütün
araçlarla yeniden fethedilmesi kampanyası işleminin
birer parçalarıdırlar.
Irak'daki ağır katliam savaşın barbarlığını
yansıtıyorsa; AB kurumlarının sömürü, zulüm ve ölüm
[doğrultusundaki] politik yönetimi, --savaşın bir
önkoşul olduğu-- kapitalist barışın barbarlığını
resmediyor.
Avrupa sınırları dışında yaşayan, "kurban edilebilir"
olan ve sefaleti hisse senedi borsalarını besleyen
kitlelerin acımasızca kurutulması anlamına gelen bir
"barış"; savaş bölgeleriyle tahrip edilmiş olan
Balkanların ve Birliğe entegre olmuş tüm bölgelerin
doğal kaynaklarının yağmalanması, avrupa piyasalarını
canlandırmak için toplumlarını ucuz emeğe dönüştürmek
anlamına gelen bir "barış"; "gelişmiş" avrupa
devletlerindeki toplumsal eşitsizlik ve dışlamaları
derinleştirecek bir "barış". Bu "barış", binlerce
işçinin sözde iş "kazaları"nda öldürüldüğü veya
yaralandığı, binlerce göçmenin "kapitalist cennet"te
kalmalarına müsade edilmesi için moden kölelik
biçiminden acı çektiği, ve daha binlerce insanın ücret
köleliği zindanlarına canlı canlı gömüldüğü kar
sunağına devamlı olarak insan kurban edilmesinden
başka bir şey değildir. İnsan onurunun sınıf
tahakkümü, yabancılaştırma ve yaşamın peşinde
koşuşturma ile her gün sakatlandığı, ilan edilmemiş
bir savaş bu.
Sömür tekniklerinin modernleşmesi ile beraber, bunu
dayatmanın yöntemleri de modernleşti. Uluslararası
orwelci "anti"-terörist haçlı seferi sahnesinde, bu
yöntemler giderek daha fazla otoriterliğe kayıyor;
çünkü kurumsal, askeri ve politik şiddet, teknoloji
destekli gözetim ve baskı, otoriter saldırı
fırtınasına karşı mayalanan mevcut veya olası
tehditler karşısında yöneticilerin güvensizliklerine
gerekli bir cevap teşkil ediyorlar.
Bu, AB vakasında, göçmenlerin caniyane bir şekilde
karşılanması için sınırların daha da kaleleşmesini,
--genişlemenin koşulları olarak-- ortak sınır
polisinin, toplama kamplarının ve Schengen Enformasyon
Sistemi'nin kurulmasını dikte ederken, avrupa ordusu
ise AB'nin emperyalist arzularına hizmet etmektedir.
Aynı zamanda, entegre olmuş yargı alanı, sömürü ve
baskı yapılarına karşı herhangi bir yıkıcı ifadeyi suç
ilan eden avrupa terör yasası, --Selanik'in ardından
AB dönem başkanı yunan başbakanı ile ABD başkanı
arasında imzalanacak olan-- Guantanamo'nun sahibine ve
küresel polisle [imzalanacak olan] suçluların iadesi
anlaşması, küreselleşmiş baskı dönemine geçmekte
olduğumuza işaret ediyor.
Tahakkümün küreselleşmesi, muhalifleri olmaksızın
engellenmemiş bir işlem asla değildi; ne de basitçe
müdafilerinin akademik araştırmalarının nesnesi
olmamıştı. Aksine, Devlet ve Kapital'in modern
saldırısı, ve bunun insanlar için dayanılmaz olan
sonuçları referans noktası haline geldi; ve
(Chiapas'dan Arjantin'e ve yöneticiler klüplerinin
toplandığı Seattle'dan Genova'ya) tüm gezegende
toplumsal ve sınıfsal direnişin patlamasına yol
açtı.Refleks eylemleri olmaktan öte, iki farklı
otoriter sistemin soğuk-savaş zıtlaşmasından kurtulmuş
olan bu mücadeleler, "ulusal" ve "kısmi" çözümlere yer
olmayan enternasyonalist devrimci perspektifi yeniden
tarihin en önüne çıkardılar. Direniş eylemlerinin
kendisi yeni kolektif bir duyguyu; sınırları olmayan,
aşağıdan küreselleşen bir dünya için, Ütopya'nın
kuvvetlerini yeniden özgürleştiren kapitalist
şehirlerdeki gençliğin, silahlı Yerlilerin, Güney ve
Kuzey'in ayaklanan topluluklarındaki bu duyguyu
yarattı.
Küresel tahakküme karşı mücalenin sınırsız
ifadelerinden birisi olarak zirvelere karşı patlayan
direnişe gelince; bunlar, dünyanın geleceğini
damgalayacak kararları açıklamak için lüks korunaklı
alanlarda kibirle gizlenen patronların sembolik
galalarına [yönelik] toplumsal karşı saldırının
anlarını oluşturuyorlar. Bu zirveler, bu kararların
alındığı farklı yerlerde günlük mücadeleye dahil
olanların toplanma yeri haline geldi; karşılıklı
etkleşim için, ve suni toplumsal barışa ve sahte
itaatin tek-yoluna saldıran isyanvari olayların patlak
vermesi için fırsatlar yaratıyor.
Bu ateşli dalgaya karşı, bunu karşılamak için yanlızca
Devlet'in ideolojik propagandası ve zorba şiddeti
kullanılmıyor. Bir yandan rejimin modası geçmiş
bohçası (politik partiler ve sendikalar, stalinistler
ve milliyetçiler), öte yandan da politik
temsiliyetlerin post-modern versiyonları (NGOs, Sosyal
Forum vb.), eski dünyanın boyunduruğunda ve onun
savunması [için], veya "olası"nın --sokaklarda ifade
edilen dinamizmi, kapitalizmi reformize etmeyi veya
otoriter sistemin yönetimi için alternatifler bulmayı
amaçlayan sözde "realist" paketlere dönüştürmeyi
anlatan bir terim-- sınırları dahilinde, yeni yükselen
ne varsa zincire vurmak üzere koşuşturuyorlar. Temel
olarak bu, sadece satışa sunulabilecek iyi denetlenen
bir olgu olarak direnişi temsil etme çabaları anlamına
gelse de, bir gerçeklik olarak kendinden tahvilli bu
liderlerin patronlar tarafından güvenilir arabulucular
olarak kabul edilmesi yönünde işleyebilecektir.
Avrupa süper-devletinin temsilcileriyle, ve yine
Reformist enternasyonaller ve geçmişin stalinist ve
yurtsever kalıntılarıyla olan karşıtlık, bu sefer
Selanik sokaklarından geçiyor; Balkanlardaki
kapitalist saldırının sembolü haline gelmiş, ticari ve
toplumsal denetimin değerleri tarafından
sömürgeleştirilmiş bir alana, başka bir "kırmızı
bölge"ye sahip olan bir şehir; hem devletin baskı
kuvvetleri ve hem de kurumsal "küreselleşme
karşıtlığı" ile korunacak bir şehir. Bu ikincilerin
rolü Birliğin yunan başkanlığı altında yapılan daha
önceki zirvelerde zaten ortaya çıktı; devlete
kefaletlerini sunmakta koşuşturdular, polisle
işbirliği içinde kendiliğinden örgütlenen anarşist
kara bloğu marjinalleştirmeye ve --16 Nisan'da
Atina'da gerçekleşen AB Genişleme zirvesinde gösteriyi
ABD elçiliğine yönlendirmek gibisinden
yenilikleriyle-- manipülasyonlarla işleri yatıştırmaya
çalıştılar.
Yunan başkanlığındaki bu zirve, patronların yerel
politik ve ekonomik diktatörlüğüne; işçilerin ve
işsizlerin, işlerini kaybeden yüzlerce insanın ve
"kara emek" olarak yaşayanların hayatlarını ezen kar
diktatörlüğüne; ülkenin imajının tahakküm merdiveninde
yukarıya tırmanarak artacağı --ki bunun anlamı diğer
toplumları yağmalama yüzdesinde artış ve yereldeki
proleterler için daha çok sefalet gözleneceğidir--
gibi doktrinleri öne çıkaran bir diktatörlüğe;
şehirlerde ve sınırlarda polis diktatörlüğüne karşı
toplumsal direnişi ifade etmek için bir şansdır.
Bu, suç projelerine karşı toplumsal rıza hayalini
paramparça ederek, Avrupa Kalesi'nin temellerine
meydan okumak için bir şansdır. Hiyerarşi ve
teslimiyete karşı kendinden örgütlenme ve doğrudan
eyleme şansı. Protesto etmekten ayaklanmaya doğru
uzanan yolun daima açık olduğunu göstererek, dünyadaki
tüm ezilenlere, Devlet ve Sermaye'nin tiranlığına
karşı her türlü araçla savaşanlara bir dayanışma mesaj
gönderme şansı.
BAŞKA BİR SAVAŞ MÜMKÜN
TOPLUMSAL SINIF SAVAŞI

Solidarios Girişimi
Karşı Enformasyon ve Eylem İçin Anarşist Bülten
no 23, Haziran 2003
[www.geocities.com/anar_gr]
http://uk.geocities.com/anarsistbakis/others/selanik2003/selanik-toplumsalsa
vas.htm

Çeviri: Anarşist Bakış
http://uk.geocities.com/anarsistbakis/


*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center