A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Amerikan Anarsist Komunistlerin’den Aciklama

From karakizil@ainfos.ca (karadokya@hotmail.com)
Date Fri, 28 Feb 2003 03:32:38 +0100 (CET)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Amerikan Anarşist Komunistlerin’den Açıklama

Aşağıdaki doküman, savaşın nedenlerini ve
savaşı durdurmak için gereken hareketin ne olması
gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anarşistler savaşa ve savaşın nedenlerine
karşıdır!
Amerikan hükemeti Irak”a yönelik başlatacağı
savaşın,11 Eylül 2001 ile başlattıkları teröre
karşı savaşın bir parçası olduğunu iddia
etmektedir. İşin aslına bakarsanız, dünya Ticaret
Bankasında ölen 3000’yakın emekçi, zenginlerin ve iktidar
sahiplerinin umurunda değildir. Eğer ölümler gerçekten
umurlarında olsaydı, evrensel sağlık
koşullarını sağlayarak ve çalışma
alanlarının güvenliğini düzenleyerek başka bir çok
yaşamı kurtarabilirlerdi.
Saddam Hüseyin rejimi, kendi bölgesindeki gücünü pekiştirmek ve kendi
halkı üzerinde demir gibi sağlam bir otorite kurmak
amacındadır. Irak 11 Eylül saldırılırında
herhangi bir role sahip olmadığı gibi ABD ye
karşı önemli bir tehdit oluşturacak askeri güce de sahip
değildir. Bugün dünyada en önemli kitle imha silahlarının
üreticisi ABD’nin kendisi olduğu gibi aynı zamanda bu
silahların uluslar arası komisyonculuğunu da kendisi
yapmaktadır. Saddamın kanlı bir diktatör olduğu çok
açıktır. Fakat ne yazık ki dünya bir çok eli kanlı
diktatörle doludur, bunların bir çoğu da ABD’nin müttefikleri
veya dalkavuklarıdır. Saddam iktidarı, nasıl
yaşayacakları konusunda kendi kararlarını verebilecek
 Irak halkı tarafından ortadan
kaldırılmalıdır. ABD nin Irak toprakları üzerinde
Irak devletinin günün biri tehlike oluşturacağı
gerekçesiyle katliam yapmasının hiçbir ahlaki
meşrulaştırma biçimi olamaz. Bu katliam uluslararası
saldırganlığın göstergesi olacaktır.
Savaşın gerçek nedeni ABD’nin ekonomik çıkarları ve
güç olma politikalarıdır. Irak yüksek düzeyde petrol
kaynaklarının üzerindedir. Petrol kaynaklarını kontrol
etmenin anlamı dünya kapitalizminin endüstriyel
yapısını kontrol etmektir.
ABD bu savaşla dünyadaki en güçlü ve belirleyici devlet olduğunu
göstermek istiyor, dünyanın imparatoru olduğunu ortaya koymak
istiyor. Açıkça gözükmektedir ki ABD yoksul ülkelere
bağımsız davranmamaları ve kendisine itaat etmeleri
için gözdağı vermek istiyor. Devlet Kapitalazminin Sovyetler
Birliğindeki çöküşünden sonra dünyaya hakim olma
yarışması emperyalist Avrupa devletleri, Japonya ve ABD
arasında yaşanmaktadır.
Ne Tür Bir Hareket İstiyoruz?

Yeni savaş karşıtı hareket ABD’de ve uluslararası
alanda büyümekte. Vietnam savaşının aynı dönemine
kıyasla çok daha fazla büyümüş durumda. Hareket mevcut
savaş karşıtı organizasyonların ve sol
grupların yanında kilise gruplarını, ve yerellikleri
kapsamaktadır. Hareket çalışanları
kapsadığı gibi giderek büyüyen oranda işçi
örgütlenmelerini de içermektedir. Latin ve siyah örgütlenmeleri yer
aldığı gibi kadın örgütlenmeleri de mevcuttur.
Hareketin içinde, anarşizmin etkisi altındaki neoliberalizm
karşıtları ve uluslar arası sosyal adalet
savunucuları, sömürgeciliğe karşı filistinin
özgürlüğünü savunanlarla yan yanadır.
Çok sayıda düşünce ve yöntemi barındıran, demokratik 
ve çoksesli olarak örgütlenmiş geniş bir hareket gerekmektedir.
Savaş karşıtı güçlerin birleşik cephesinde
anarşistler olarak yer almaya hazırlandık fakat açık
ve dürüsüt bir şekilde eleştirel tutumumuzu koymak
niyetindeyiz.. Umut ediyoruz ki hareketin en geniş kesimlerini
düşüncelerimize kazanırız.
Demokrat Partiyle ilişki içinde olmayacak ve onlarla iş
üretmeyecek bir harekete ihtiyaç duyuyoruz. Ne seçim sürecinde ne de
kongre sürecinde Demokratlar savaşa ve hükümetin
yaptırımlarına karşı çıkmadılar. Fakat
az sayıda demokrat politikacı barış yanlısı
açıklamalar yapmıştır. Onlarında asli amacı
demokrat partiyi savaş partisi olmaktan çıkartmak değil
savaş karşıtı muhalefeti kabul edilebilir
sınırlara çekmektir, laçkalaştırılmış
muhalefet statükoyu bozmayacaktır.
Emperyalist devletlerin güdümündeki Birleşmiş Milletlerin veya
Çokuluslu yapıların ilizyonlarına kapılmayacak bir
harekete ihtiyaç duymaktayız. Birleşmiş Milletler dünya
halklarını değil Hükümetleri ve yönetici
sınıfları temsil etmektedir. Birleşmiş milletlere
ikna olmak savaşa karşı çıkmak değil
onaylamaktır. Saddam’a destek anlamına gelmeyecek şekilde
ABD nin başka bir ülkeye saldırma hakkının
olmadığını açık ve net olarak
savunmalıyız. Umud ediyoruz ki ABD
saldırganlığından vazgeçecektir. Birleşmiş
Devletler ne söylerse söylesin savaşa karşı
çıkmamız gerekiyor.
Savaşı durduabilecek gerçek sosyal güçlere ihtiyaç
duymaktayız. Emir komuta zincirindeki askerler emirlere uymayarak
bunu yapabilirler. Vietnam savaşının bitmesine neden olan
planların çökmesinin önemli sebebi yarı yarıya isyana
dönüşmüş durumdaki bu emirleri red etme tutumudur.
Çok dinli ve çok Milletli ABD işçi sınıfı savaş
araç ve gereçlerinin taşınmasını durdurarak
savaşa durdurabilecek güce sahiptir. Savaş lehinde
kullanılacak üretimi red ederek üretim grevi yapabilirler. Şu
gerçektir örgütlenmiş işçiler kendi hakları için mücadele
etmelidir . Sendikalar görece zayıf ve bürokratik baskı
altındalar. Fakat gerçek sınıf mücadelesi programı
kapitalistleri ve onların devletlerini yerinden oynatmalı.
Anarşizm Nedir

Anti-Otoriter Sosyalizm ve Anarşizm üzerine ortaya konulan bir çok
karmaşık düşünce vardır. Anarşizm demokrasinin
doğrudan çalıştığı bir form,
katılımcılık, merkezsizlik ve gerçek radikalizmdir.
Anarşist dünya, kapitalist işletmelerin yerlerini öz-yönetimsel
emekçi ve tüketici kooperatiflerine terk etmesiyle kurulacaktır.
Düzenli ordu ve kolluk güçleri(jandarma polis) yerlerini halk milislerine
bırakacaktır. Toplumsal yaşam özerk halk konseyleri ve
birlikleri tarafından düzenlenecektir. Teknoloji doğayla uyum
içinde yeniden inşa edilecektir. Yaratıcı
çalışma, özyönetimsel üretim bir istisna değil kural
olacaktır. Dünyanın geri kalmış bölgelerine kendi
kaderlerini belirleyebilecekleri şekilde gelişmeleri için
yardım edilecektir.
Böyle bir dünya kendiliğinden ortaya çıkamaz. Hepimizin
gördüğü gibi dünyanın her yerinde küreselleşme
karşıtı harekete, işçi haklarına, insan
haklarına, birleşmiş sosyal devrim mücadelesine
azgınca saldıran ABD ve onun zengin müttefikleri mevcut.
Mücadele için hareke geçmemizi gerektiren neden işte budur.

opencity (at) nefac.net
http://nefac.net/Anarşist Komünist Kuzey Doğu Federasyonu
Açık Şehir Anarşist Kolektifi
New York City
15 Şubat 2003
*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center