A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) İML-A-SIZ Anarşist Edebiyat Dergi Projesi

From "Kara Kapkara" <dreamnymph@hotmail.com>
Date Wed, 19 Feb 2003 15:20:21 +0100 (CET)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

("Daha çok bilgi katılım ve destekler için kavramkarmasa@hotmail.com ve
dreamnymph@hotmail.com adreslerine mail atabilirsiniz")

İML-A-SIZ
"iki aylık kültür-sanat-edebiyat seçkisi"

sahibi ve yazı işleri müdürü . mustafa iba korkmaz
hazırlayanlar. soner demirbaş - özcan erdoğan-mustafa ibakorkmaz- özgür
küçüktekin
            -selçuk küpçük- halim şafak- murat uyurkulak

imlasız ticari amaçlı bir dergi değildir. dergide yer alan ürünlerden
yazanla birlikte isteyen herkes sorumludur. imlasız’a bilgisayarla,
daktiloyla, el yazısıyla yazılmış ürün gönderilebilir.
dizgi. halim şafak mizanpaj. mustafa iba korkmaz baskı.m grup kayseri
yazışma. halim şafak p.k. 271 38002 kayseri e-mail: imlasiz@hotmail.com
tlf. 0.352.2712557
sayısı 2.500.000 tl. yıllık katkı payı. 15.000.000 tl. posta çeki
numarası. halim şanlıdağ 692233

imlasız çağrı

her dergi geçmişe ve bugüne yönelik bir yadsıma talebidir. dergileri yadsıma
ve reddetme talebi biçimlendirir. bu tavır çıkan derginin iktidar talebini
de yadsıma ve reddetmeye , iktidar karşıtlığına dönüştürür. iktidar
karşıtlığı ise son derece politik bir tutumdur.
sanat-edebiyat daha özelde şiir bir iktidar alanı yaratma faaliyeti
değildir. günümüzde çıkan dergiler ve yazanların büyük çoğunluğu için
böyle bir şeyi ifade etmek mümkün bile değildir. çünkü kapitalizmin kültür
endüstrisinin içine doğru hızla yol almaktadırlar. kültür’se “burjuva
toplumun her zaman en güvenli alanı olmuştur; burada tartışmasız olarak
egemendir. değerleri o tespit eder.” oysa “kültür, insanın hayatının
kendisi tarafından belirlenebilen bölümüdür.”
ilk imlasız’lar olarak külltür-sanat-edebiyatı burjuvazinin bir çember
oluşturduğu raylardan çıkarıp özgürleşmesini sağlamaktan yana tavır
koyuyoruz. aidiyet ilişkilerini baştan reddediyor, bunun insanın kendinin
ve kendi ürettiğinin yanında yer alması anlamına gelmesi gerektiğini
açıkça ilan ediyoruz.bugünün çoğu dergisi güncelliğin peşinde magazinelleşirken- aslında bu da
endüstrileşmenin sonuçlarından biridir.- bir yandan da var olana eklenen bir
yapı olmaktan kurtulamamaktadır. endüstrileşme başka bir bağlamda ise
dergilerin tekelleşmenin yanında yer almasını sağlamaktadır. bununsa
muhalifliğin uzlaşmalı bir karşıtlığa dönüşmesi, dönüştürülmesi dışında
başka bir açıklaması yoktur.böyle bir düzlem karşısında yazı (eleştiri) terry eagleton’un deyimiyle ya
edebiyat endüstrisinin kamu ilişkileri kolunun bir parçasıdır ya da
bütünüyle üniversitelerin içinde kalan bir konudur. okur-yazarın yapacağı
ise yazıyı bu iki özelliğinden kurtarmak olacaktır. başka bir deyişle bunu
çelişkileri derinleştirmek olarak da anlayabiliriz.günümüzde varolan verili sanat-edebiyat dergilerine ve burjuva edebiyat
kurumuna yönelik bir saldırının yine sanat-edebiyat erbabı tarafından
örgütlenmesi en azından bizim için bir zorunluluk olarak görünmektedir.
anarşizm tam da bu noktada “ dünyanın bu halinin olağan kabul edilerek
benimsenmesine karşı bir saldırıdır.” denebilirse politika ile sanat
arasındaki ilişkiyi kışkırtmak ve dünyaya tüm gücümüzle saldırmak
istiyoruz. bu politikayla eleştirel bir hesaplaşma olarak da anlansın
istiyoruz. “tahakkümün bütün biçimleri karşısında” birey insanı muhalif
olmaya çağırıyoruz. bu bir bakıma okur ve yazar için acımasız bir okur ve
yazarlığa ilişkin düpedüz çağrıdır. imlasız yazana ve yinekendinin oluşturduğu dünyaya yönelik bir hesaplaşma ve saldırıyı şiddetle
önermektedir. söz konusu hesaplaşmanın kültür-sanat-edebiyattan hayatın
bütün alanlarına doğru bir gelişme istidadı göstermesi gerektiği de
açıktır. bu bağlamda imlasız dünyaya ve kültür-sanat-edebiyata yönelik
radikal ve politik bir eleştiri olma iddiasındadır.biliyoruz; yıkmadan ve o yıkımdan arta kalan hafriyatı ortadan kaldırmadan
yeni bir şey yapamayız. üretmenin yolu yıkmaktan geçer. bu anlamda imlasız
okur ve yazarı doğrudan bu yıkma eylemine katılmaya ve yıkmaya
çağırmaktadır. yazanın kendine ve yaşadığı dünyaya yönelik kayıtsızlığına,
ilgisizliğine hayır demektedir. yazan yaşadığı iç ve dış
dünyada-coğrafyada hiçbir şey olmuyormuş. yaşanmıyormuş gibi davranma
lüksüne sahip değildir.imlasız bir dergi olarak gücünü “eleştirel bilinç anarşisttir” öngörüsünden
almaktadır. sanat-edebiyatın sorunlarına yaklaşımda anarşist saiklerle
hareket etmek kendimize ve dergiye yönelik taleplerimizin başında
gelmektedir. tam da bu noktada mahvetmesini bilmeyen eleştirmesin dememize
kimsenin itirazı olmasın. kaybedeceğimiz hiçbir şeyimiz kalmamıştır.
iktidarla küçücük bir alışveriş dahi şerefimize kast eder hale gelmiştir.
serbest piyasanın profesyonel mekanizmaları kültür-sanat-edebiyat alanında
yapılanma sürecini tamamlamak üzeredir. orası artık en vahşi tarafından
bir sömürü alanıdır.
kültür endüstrisi nasıl ki devrimci, özgürlükçü, yaratıcı ve ilerici olanla
bağlarını doğası gereği büyük bir hızla koparmaya yönelmişse, (bunun iyi bir
gelişme olduğu da iddia edilebilir) karşısında duranların da aynı, belki
de daha büyük bir hızla ondan kopuşa yönelmeleri gerekir. “sanatsal
radikalleşme, aynı anda hem yıkıcı hem de biçimlendirici etki yapan
engellere ve kopuşlara dayalı olarak gelişir.” imlasız bu anlamda bir
kopuştur. bunun kazanıldığı belirtilen “mevzilerin” gerisine çekilme,
mevzileri kaybetme olarak anlanmasına ise hiçbir itirazımız olamaz.
gerçekten de öyledir.tam da noktada, konuşabildiğimiz her zemini (meyhane masaları hariç) bir
yıkım ve hafriyat yerine çevirebilme yeteneği taşımalıyız. niyetimiz, var
olduğumuz her yeri kelimelerle ateşe vermektir. yani artık laf yetiştirmek
değil, ayak üstü küfredip çekip gitmek saatidir. bu bağlamda aramızdaki
eski ilişki biçimlerini söküp atmamız gerekir. bize lazım olan yeni bir
kardeşlik hukuku, yeni bir ilişkiler ahlakıdır. mesafeyle fedanın,
farklılıkla dayanışmanın bir arada bulunabileceği, dinamik ve taze bir
formdur. böyle bir formun arzusunu ve mümkünlüğünü dile getiriyor ve yola
koyuluyoruz.imlasız öncesinde sonrasında imla’nın dile yönelik egemenliğini kırmaya
yönelik tavrını bütün pratikler ve hayatın kendisi için söz konusu
etmektedir. dilin ifade gücünün önündeki engelleri yıkmak bir bakıma
hayata yönelik yıkıcı ve etik bir tavırdır. bu bağlamda imlasız’ın
eleştirel gücünü anarşizmin yıkıcı eleştirel tavrından aldığını ısrarla
belirtiriz.imlasız ilk sayısının çıkacak olduğu mayıs-haziran 20003 tarihinden
başlayarak iki ayda bir anarşist bir eleştirel bilince sahip tavrıyla okur
ve yazarlarının katkısıyla yine okur ve yazarlarıyla buluşacaktır.bu metin genelde hayat özelde de kültür-sanat-edebiyat temelli bir dayanışma
ve karşılıklı yardımlaşmaya açık politik bir çağrıdır. ilk imlasız’lar
okur ve yazarı imlasız’ın bu çağrısına kayıtsız kalmamayı talep
etmektedir. dostlukla.
ilk imlasız’lar. soner demirbaş- özcan erdoğan - mustafa iba korkmaz
–özgür küçüktekin- selçuk küpçük-halim şafak- murat uyurkulak


DERGİ İÇİN AD ÖNERİLERİ


İMLASIZ
İMKANSIZ
		BEN, ELEYE ELEYE BUNLARI BIRAKTIM.
KARŞI-LIK
KARA-YAZI
A-RİTMİ

BAŞIBOZUK (bilmem ki)
ÜVERCİNKA (cemal süreya’nın şiir kitabının adı)
BİREY (böyle bir yayınevi var.)
KURALDIŞI (böyle bir yayınevi var.)
ŞİİR ARGOSU (dergi kültür-sanat-edebiyat dergisi olacak.)
KARALAMA (böyle bir dergi hatay’da iki sayı yayımlandı.)
DÜŞLEM (bursa’da böyle bir dergi yirmi sayı falan yayımlandı. )
İM-ŞİİR( dergi kültür-sanat edebiyat dergisi olacak.)
İM-A ŞİİR(dergi kültür-sanat-edebiyat dergisi olacak.)
A-DİL (kültür-sanat-edebiyatı karşılamıyor)
DÜŞLER SOKAĞI (fazla yaygın)
AYKIRI DÜŞLER (fazla yaygın)
ARKA BAHÇE (fazla yaygın)
KUZGUN (öküz, hayvan derken biz de onlara karışmayalım.)
ESRİK GEMİ (sanki biraz fazla yumuşak)
ŞİMDİLİK (kalıcı bir şey olsun.)
SOYSUZ ( bu da biraz ağır)
KÖTÜ ÇOCUKLAR ( o da fazla yaygın)
KESEKAĞIDI (galiba böyle bir grup ya da kaset var.)
HAYALPEREST ( bu da fazla yaygın)
KAN GRUBU (ne diyeyim bilmem ki.)
ABES (abesle iştigal etmenin alemi yok!)
POETİK-A (oluşturmak istediğimiz dergiyi karşılayacağından kuşkuluyum.)
ÇÜRÜK ELMA (bu da kalsın)
KARAKALEM (siyahkalem diye bir ressam olacak.)
AKSİ (aksileşmesek iyi olur.)
KALKIŞ (saat kaçta)
KEÇİYOLU (galiba kentte yaşıyoruz.)
A-YAZIN (bir sürü benzer dergi var.)
KARAMSAR (yeterince karamsarız bir de derginin adı karamsar olmasın!)
EĞRİ (fazla geometrik kalırız.)
YER ALTI NOTLARI (bu da kitap adı gibi oldu.)
İŞARET PARMAĞI (bu da bana göre kalsın.)
ALTAMİRA SAKİNLERİ (sakin olduğumuzu da nerden çıkardın?)
DÜŞ YAZI (düşten çok hayatla ilgiliyiz.)
İNATÇI (edebi olduğunu söylemek zor.)

sevgili dostlar,

şimdiye kadar bana ulaşan dergi adı önerilerini hazırlamakta olduğumuz
metnin son haliyle birlikte gönderiyorum. her önerinin yanına kendi
düşüncelerimi de ekledim. yalnız imlasız çağrı’dan dolayı şimdiden
derginin imlasız olarak tanındığını da belirtirim. bunun benden, benim
tutumdan kaynaklanan bir durum olduğunu da ifade etmek isterim. istemeden
de olsa böyle bir şeye yol açtım. içimizden biri bunu bir hata olarak
görürse buna bir itirazım olmaz. ama hepimizin bunun kendiliğinden gelişen
bir şey olduğunu bilmesini isterim. dergi projesinin beni mutlu eden,
heyecanlandıran yanı da budur. ayrıca benim imlasız’dan yana oyumu
kullandığımı da çıkarmış olmalısınız. Derginin adının değişmesi tabii
dünyanın sonu değil. çoğunluğun kararına uymakta zorluk çekeceğimi
sanmıyorum. yalnız şunu bilmenizi istiyorum çıkaracak olduğumuz dergibaşlangıç olarak şiir ağırlıklı olacak gibi görünüyorsa ya da böyle bir
izlenim edinildiyse bu bizi yanıltmasın. (hatta bir çoğumuzun böyle bir
beklentisi olduğunu da biliyorum. ) böyle bir sorunumuz var olmasına
rağmen derginin kültür-sanat-edebiyat ekseninde direnmesi gerektiğini
ısrarla savunuyorum. kendimizi şiirle sınırlayamayız.ama dergi için
belirleyici olacak olanın, olması gerekenin radikal eleştiri olacağını
şimdiden ifade etmek isterim. dergiye önerilecek olan dergi adının da hem
işin bu yanını hem de anarşizmi aklında tutması gerekiyor. ben, ayrıca
iktidarı oluşturma araçlarının başında dilin geldiği iddiasındayım.
iktidar önce dilde belirginleşiyor, dilde somutlaşıyor. bu bağlamda
imlasız en azından benim açımdan belirtmeye çalıştıklarımı içerdiğini
sanıyorum.takdirlerinize sunuyorum. selamlarımla.

halim şafak*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center