A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) Nyhetsbrev 9 (1/3)

From Louise Pettersson <motmakt@delta.telenordia.se>
Date Wed, 2 May 2001 08:11:04 -0400 (EDT)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nyhetsbrev 9 - En svart dag I Malmö
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -
TV-tips I kväll:
Med anledning av polisens ingrepp mot demonstrationen I Malmö den 21 april
sänds I kväll ett debattinslag på svenska TV2 kl 22.10.
Max Andersson representerar Göteborgsaktionen 2001, Joakim Lentz
demonstrationsledningen I Malmö
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Övrigt innehåll: 
1. Polisens övergrepp mot demonstrationen i Malmö
a. Öppet brev till länspolismästaren I Skåne från demonstrationsledningen i
Malmö
b. Pressmeddelande från demonstrationsledningen i Malmö
c Pressmeddelande från Göteborgaktionen 2001
d. Rapport från Yelah
e. Demonstratiorna I Malmö, redogörelse för förloppet av Tord Björk,
Göteborgsaktionens samordningsgrupp
F. Ickevåldsnätverket om Malmö
G. Grön Ungdom om Malmö
h Vem skyddar oss från polisens batonger, Aktivt motstånd, Strängnäs
i. Yelah om polisvåldet I Malmö

2. Gandhi behövs på EU-toppmöte I Göteborg, Jan Öberg. Transnational
Foundation

3. Regeringens strategi för att motverka dialog, Tord Björk


4 "Evenemangstips"
A. Demonstrera mot kapitalets EU 28 april I Lund, Smålands Nation mfl
B. Inbjudan till demonstration i i Nyköping 5 maj, Nyköping-2001-gruppen
C. Föredrag om Kvinnorna och globaliseringen av fattigdom och krig
  Arr Kvinnor för Fred, Uppsala, 25 april
D Varför engagera sig, inspirationting på Färnebo Folkhögskola
17-20 maj, Arr: Framtidsjordens praktikanter

5. Programpunkter I Göteborg
a. Antirasisistiskt Forum, Nätverket mot rasism, preliminärt program
b. Invitation to European Futures Congress VII
c. Nordisk Folkriksdags program med vandrarhemsbokning
d. Sustainability and solidarity - conference. Europe's way to the world
  summit on sustainable development. Friends of the Earth Sweden, Friends
  of the Earth Europe, Heinrich Böll Stiftung

6. Ekonomiskt nödrop för Göteborgsaktionen 2001
7 Protokoll från demonstrationskommitténs möte i GBG2001, 7 april
8. Knud P Pedersen har avlidit: Nekrolog

9. Kontaktinformation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -
1. Polisens övergrpp mot demonstrationen I Malmö

1a. Öppet brev från demonstrationsledningen till länspolismästaren I Skåne
från demonstrationsledningen i Malmö
Öppet brev till Länspolismästaren i Skåne

Inför Ekofin-mötet i Malmö den 21 april lämnades i januari till polisen en
ansökan om demonstrationstillstånd.   Ganska omgående erhölls ett
muntligt förhandsbesked att tillstånd skulle meddelas utan problem. Därefter
förekom vid flera tillfällen underhandskontakter med polismyndigheten, och
den 14/3 sammanträffade representanter för demonstrationsledningen med
polisens ansvariga för diskussion av praktiska detaljer. Återigen gavs
klartecken från polisens sida och fullständig samstämmighet rådde oss
emellan.

På S:t Knuts Torg demonstrationsdagen den 21/4 sökte demonstrationsledningen
upp polisens insatsledning för att inleda samarbetet oss emellan under
dagen. Återigen rådde full överensstämmelse om behovet av och viljan till
samarbete.

Snart nog efter avmarsch visade det sig dock att tidigare överenskommelser
och polistillståndet var värdelösa. Ej heller lyckades vi få kontakt med
ansvarig insatsledning, utan varje försök därtill avvisades bryskt
respektive nonchalerades av polisen.

Ganska direkt efter avmarsch dirigerade polisen om demonstrationen från den
i tillståndet angivna marschvägen. Enligt överenskommelserna och det
skriftliga tillståndet skulle tåget svänga in på Bergsgatan. Istället leddes
vi in på Spångatan, där en del av tåget omringades av polisen och avskiljdes
från övriga tåget. Detta kan inte tolkas annorlunda än att polisen hade
förberett en fälla som syftade till att splittra demonstrationen.

De incidenter som polisen vill åberopa som skäl för sina ingrepp ägde rum
först efter omdirigeringen av demonstrationståget. Till yttermera visso
visade sig polisens åtgärder vara av en omfattning och karaktär som tyder på
att de varit planerade långt i förväg.

När sedan polisen tar till ett massivt övervåld mot demonstranter, så som
dokumenterats i massmedia, söker demonstrationsledningen återigen kontakt
med insatsledningen för att söka lösa den uppkomna situationen. Återigen
nonchalerades våra initiativ.

Med anledning av ovanstående vill vi ha svar på följande frågor:

- Av ca 250 gripna har polisen till åtal anmält 2 personer för våldsamt
motstånd, dvs för en gärning som skall ha begåtts e f t e r de incidenter
vilka polisen anför som skäl för massgripandena. I ljuset av detta
förhållande: vad ger polisen rätt att förvägra en av den på förhand utsedd
grupp att uttrycka sin politiska mening?

- Vilka åtgärder kommer polisledningen att vidta med anledning av det
dokumenterade övervåld som utövats av polismän? Hur skall f.ö. enskilda
polismän kunna identifieras då de uppträdde maskerade och utan synligt
nummer på hjälmen?

Mot bakgrund av erfarenheten av lördagens demonstration ställer vi oss
frågan: Är det i fortsättningen meningsfullt att överhuvudtaget försöka
skapa en dialog med polisen ? Vi kommer att vara mycket tveksamma till att
sätta oss i samtal med polisen om eventuellt kommande arrangemang efter
lördagens upplevelser. Vad betyder en leende polischef när vi samtidigt kan
räkna med att han planerar att slå sönder demonstranter med batonger ?

Vi vill framhålla att försöken att med rättsvidriga metoder splittra den
EU-kritiska opinionen inte kommer att lyckas. Tvärtom kommer vi att söka
utöka samarbetet för att försvara våra demokratiska rättigheter.

För en sak kan vi dock tacka polisen: den har på ett handgripligt,
eftertryckligt och för alla synligt sätt visat vad vi länge har hävdat: EU
är inget öppet, folkligt projekt. Det kan inte genomföras utan polis i
militära formationer, utan att polisen med brutala metoder söker skrämma
kritikerna till tystnad.


Ingemar Gustavsson,Joachim Lentz,Agnes Callewaert,Frida Karlsson,
Fredrik Persson,Medlemmar i demonstrationsledningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1b.. Pressmeddelande från demonstrationsledningen I Malmö 2001-04-21

Med anledning av polisens övervåld vid den tillståndsgivna demonstrationen
mot EU:s finansministermöte i Malmö

På lördagen samlades tusentals människor för att protestera mot den politik
som förs av EU. Trots att demonstrationen hade tillstånd att gå en sedan
tidigare överskommen väg valde polisen att utan information ändra denna.

Vi anser att detta i sig var ett helt oacceptabelt beslut. Speciellt då
agerandet åtföljdes av att polisen splittrade upp demonstrationen, samtidigt
som ett stort antal demonstranter greps under mycket brutala och totalt
oacceptabla former. Vi kan inte tolka polisens agerande på något annat vis
än att de utförde en planerad strategi som syftade till att splittra
demonstrationen. Att demonstrationen stannade och satte sig ner var en
direkt reaktion på polisens agerande. Situationen försvårades ytterligare av
att polisen visade extremt dåligt intresse för att föra en dialog som hade
kunnat löst det uppkomna läget.
Beslutet att fortsätta demonstrationen var därför mycket svårt. Att vi trots
polisens provokation valde att göra så var en följd av vår vilja att
genomföra demonstrationen och efterföljande musikfest och seminarium för att
på så vis visa vår avsky för den brutala politik EU för.

Vi vill slutgiltigen understryka att polisens extremt brutala agerande
aldrig kan accepteras och var av sådan art att åtgärder kommer att vidtas.

Demonstrationsledningen för nätverket "Malmö mot EMU"

Kontaktperson: Agnes, 0736 - 795 182- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -
1c. Protestuttalande 2001-04-21 från Göteborgsaktionen 2001 - för ett
annorlunda Europa

Vid lunchtid idag, lördagen den 21/4 omhändertogs hundratals demonstranter
av polis under en fredlig demonstration med demonstrationstillstånd i
samband med finansministrarnas EU-möte i Malmö.

Detta är ännu ett exempel på att polisen blivit allt mer
konfrontationsinriktad i sitt bemötande av sociala rörelser.
Massomhändertaganden och polisiärt övervåld rimmar illa med regeringens
prat om önskan till dialog med demonstranterna. Vi ser med stor oro på det
faktum att grundlagsskyddade rättigheter åsidosätts på löpande band av
svensk polis utan att etablissemanget reagerar.

Därför vill vi å det kraftigaste protestera mot polisens övervåld och mot
överhetens åsidosättande av demokratiska rättigheter. Samtidigt vill vi
uttrycka vårt stöd till demonstranterna.

Pressgruppen för 

Göteborgsaktionen 2001 - för ett annorlunda Europa

För kontakt: 
0707-28 59 38 (Max Andersson), 0736-76 05 25 (Örjan)

www.gbg2001.org

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1d Demonstration mot EU-möte i Malmö attackerad av polisen
Saxat ur Motkraft


Polisen attackerade (igår)* 21 april en demonstration i Malmö och 224
personer av de cirka 1500 demonstranterna togs av polisen.
Demonstrationen riktades mot ett möte för EU:s finansminstrar
som hölls i Malmö.

Redan när demonstrationen samlades vid S:t Knuts torg samlades
ett mycket stort polisuppbåd kring demonstrationen. När
demonstrationståget hunnit några hundra meter omringade polisen
den bakre delen av demonstrationen, ett par hundra demonstranter.
Polisen gick sedan till attack och började gripa demonstranterna
under våldsamma former.

Juridiskt sett var det frågan om ett "omhändertagande" och bara
två demonstranter greps misstänkta för brott - de anses ha
gjort sig skyldiga till "våldsamt motstånd" i samband med
polisen brutala ingripande.

Sammanlagt fördes 224 demonstranter bort, de flesta fördes till
polisstationen. Polisen motiverar ingripandet med att några
smällare hade slängts mot polisen redan när demonstrationen
samlades vid S:t Knuts torg, och då ska en polishäst ha rest
sig och en ridande polis ramlat av hästen. Denna händelse
intäffade dock långt innan polisens attack, som ju skedde när
demonstrationståget redan var på väg.

Polisens strategi var att splittra demonstrationståget och
kanske såg polisen detta även som ett slags övning inför
demonstrationerna mot EU-toppmötet i Göteborg i juni.

Demonstrationens paroller var:
-Nej till EMU
-Human flyktingpolitik - nej till Schengen och EU-polis
-Bevara svensk alliansfrihet - nej till EU-militär
-Internationell solidaritet - nej till EU-federalism

Bakom demonstrationen stod koalitionen "Malmö mot EU" bestående
av en mängd olika organisationer, däribland Nej till EU,
Asylgruppen Skåne, Fackliga EU-kritiker och Transport avd 12.


. 300 personer i hårdbevakad demonstration i Malmö på fredagen 20 april


Redan (i förrgår) under fredagen, hölls en första demonstration
i Malmö mot EU:s finansministermöte. Cirka 300 demonstranter
kom till demonstrationen. Polisen kroppsvisiterade en stor del
av demonstranterna. En lastbil med en musikanläggning som skulle
användas under demonstrationen stoppades helt av polisen. Hela
Gustav Adolfs torg där demonstrationen samlades var omringat av
polisen. Demonstrationens frontbanderoll beslagtogs av polisen
då den ansågs kunna användas som tillhygge mot polisen (den var
preparerad med en stege).

(Källa: Yelah)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --
1e Demonstrationerna i Malmö
Rapport från Tord Björk, GBG2001 samordningsgrupp

Den breda lördagsdemonstrationens paroller var:
-Nej till EMU
-Human flyktingpolitik - nej till Schengen och EU-polis
-Bevara svensk alliansfrihet - nej till EU-militär
-Internationell solidaritet - nej till EU-federalism

Bakom demonstrationen stod koalitionen "Malmö mot EU" bestående
av en mängd olika organisationer, däribland Nej till EU,
Asylgruppen Skåne, Fackliga EU-kritiker och Transport avd 12.

Flera aktiva i arbetsgrupper för GBG2001 deltog i demonstrationen i Malmö,
däribland Max Andersson, Tord Björk och Louise Pettersson. 2.000 människor
samlades vid avmarschen och fyllde på St Knuts torg. En viss oro fanns. Ett
autonomt block med kanske 200 deltagare varav 80-tal maskerade anslöt sig
till mitten av demonstrationen med demonstrationsledningens tillstånd. I
förberedelserna hade olika organisationer gått skilda vägar. Autonomt
motstånd stödde att den större gemensamma demonstrationen genomfördes
fredligt. Men de accepterade inte att lova att inte försvara sig mot polisen
vid andra aktioner under EU-toppmötet om detta blev nödvändigt. Eftersom
detta var kravet för att vara arrangör ställde de sig inte bakom
demonstrationen på detta sätt.

På fredag kväll hade de autonoma genomfört en skrammeldemonstration. Denna
demonstration försökte polisen skrämma och driva till kaos genom att
attackera med hundar och angripa från olika på. Denna taktik för att
provocera fram bråk använde Malmöpolisen med sin förutsägbara effekt under
Reclaim the Streets gatufesten förra året. Då omhändertogs närmare 200
ungdomar när kaos utbröt i samband med polisens angrepp på ovana
demonstranter. Under EU-toppmötet beslutade polisen att genomföra samma
taktik med dess förutsägbara resultat men möttes av en betydligt mer erfaren
grupp som istället för att skingras slöt sig tätt samman och undvek att låta
sig provoceras. Fredagen avlöpte därför fredligt och polisen lyckades inte
upprepa sin taktik för att framkalla kravaller och få skäl till att slå till
mot de autonoma. Eftersom de autonoma i princip stött att den gemensamma
demonstrationen skulle vara fredlig så fanns knappast någon
Anledning att avvisa dem från demonstrationståget.

Enstaka provokationer skedde dock från demonstranternas sida under
inledningen av demonstrationen. Enligt demonstranterna själv användes en
skumsläckare mot en polishäst så att den skenade iväg. Polisen uppger att
det var en rökfackla. Polismannen kastades dock inte av som polisen påstår
utan hästen trängdes upp mot väggen så att polismannens ben fick sig en törn
men inte värre än att han kunde fortsätta kommenderingen enligt
Kvällsposten. Polisen uppger också att knallskott kastades och flaskor,
konservburkar samt rökgranater. Trots att vi var i mitten av tåget märkte vi
mycket lite av detta förutom en viss oro bland hästarna och rökutveckling
vid något tillfälle. Någon större mängd kastande i plural som polisen ger
bilden av har det inte handlat om. Det autonoma blocket fick information
från demonstrationens enda högtalarbil som konsekvent bad folk om att samla
sig och inte kasta något, en uppmaning som vi bedömer följdes efter att den
getts. 

Tåget hade letts in på en smalare gata. Detta hade skett vid avmarschen från
St Knuts torg då polisen sökte störa de autonomas avmarsch efter att enstaka
föremål kastats på polisen. Polisen red på hästar fram mot tåget mycket när,
backade och redan fram igen på ett provocerande sätt. Delar av
 demonstrationsledningen hade då sökt sig tillbaka för att fullfölja
avmarschen. Samtidigt lyckades polisen lura den kvarvarande
demonstrationsledningen att gå en annan väg en demonstrationstillståndet
rutt längs en bred aveny. Detta misstag skedde delvis därför att situationen
var förvirrad och att den smalare gatan som polisen ville han in
demonstrationen på var den som ursprungligen demonstrationen
ansökt om att få gå. Enligt demonstrationsledningen skedde polisens
avledning av demonstrationen in på smala gator innan den polishästincident
skedde som senare polisen motiverar sitt angrepp på demonstrationen med.

Efter några kvarter när blockets högtalarbil uppmanat till lugn splittrade
polisen demonstrationen i två delar och spärrade av hela slutet av tåget.
Ingen tilläts komma ut och ingen information gavs till den inspärrade halva
demonstrationen som omgavs av polissköldar i alla riktningar. De instängda
demonstranterna höll sig lugna och samlade på uppmaning av blockets
högtalarbil. Den främre delen av demonstrationen motades bort av polishästar
men stannande något kvarter bort med flaggorna fortfarande synliga för de
som spärrats in i bakre delen.

Framme vid polismuren sökte några äldre diskutera med polisen, däribland
Louise Pettersson från GBG2001 och Per Gahrton. Någon polis uppgav att
enstaka personer som kastat saker på polisen skulle gripas. Efter en längre
stund togs Per Gahrton ut ur tåget. Han ville dock inte avlägsna sig utan
höll sig kvar. En polishelikopter närmade sig sedan från himlen och order
gavs från den genom högtalare att demonstranterna skulle sätta sig ner utan
att upplysa om varför. Demonstranterna följde inte ordern utan stod kvar
Lika lugnt som de tidigare gjort. 10-15 minuter efter att Gahrton fördes
bort togs Louise Pettersson och ytterligare en person ut. Louise klämdes upp
mot polisbussen samtidigt som hon protesterade mot att hennes demokratiska
rättigheter kränktes och hon visiterades. Gahrton omhändertogs också till
slut efter att han protesterat mot att polisen tafsade på en flicka. Det
tycks som om polisen systematiskt sökte få bort äldre som försökte få
en dialog med polisen och vara vittnen.

Under tiden stängde polisledningen av all direkt kommunikation med hela
demonstrationens ledning. På morgonen hade demonstrationsledningen haft
kontakt med insatschefen och allt hade varit i ordning. När problem uppstod
behandlades demonstrationsledningen med förakt. De underordnade poliserna
på plats beordrade den främre delen av tåget att marschera vidare inom två
minuter. Vad som hände med den bakre delen av tåget påstod polisen inte
längre var en sak för demonstrationsledningen utan en ren polissak som
demonstrationsledningen inte längre hade att göra med. Argumentet för att
demonstrationen inte längre fick vara kvar var att demonstrationstillståndet
I så fall måste uppskjutas. Genom att demonstrationen stannat på polisen
order så gick man inte längre framåt i den takt som ursprungligen planerats.

Efter en hel del diskussioner fick en del av demonstrationsledningen gå
tillbaka mot den instängda demonstrationen för att själva skaffa sig en
uppfattning av läget. Men de stoppades av poliser på vägen och lyckades
först efter trakasserier från polisens sida nå fram och få kontakt med
bakre delen av tåget. Någon lösning gick dock inte att uppnå annat än att
till slut polisen släppte den bakersta delen av tåget som fick gå kvarter på
sidan runt de inneslutna. Demonstrationsledningen såg till slut efter en del
vånda ingen annan lösning än att gå vidare ställda inför polisens ultimatum
dels för att fullfölja den politiska demonstrationen, dels för att
polisstyrkan var övermäktig. Det autonoma blockets ledning var i kontakt med
demonstrationsledningen och såg positivt på att den främre delen av
demonstrationen stannade kvar så länge och efteråt var bedömningen också den
att den övriga demonstrationen inte haft möjlighet att i praktiken göra
något mot den övermäktiga polisstyrkan. Istället för en spricka mellan
demonstrationsledningen och det autonoma blocket stärkte snarare händelsen
enigheten.

När flera äldre tagits undan under en långvarig väntan började
ingripandet från polisens sida med ett stort mått övervåld. Demonstranter
slogs med knytnävsslag rakt i ansiktet, fick nacken nertryckt mot asfalten
och släpades i marken, många blodiga. Demonstranterna förhöll sig hela tiden
förhållandevis lugna mot övermakten och polisens skador inskränker sig till
sådant som en biten polis och uppstår efter att polisen med våld slår till
mot en stor del av den tillståndsgivna demonstrationen. Två av
demonstranterna har i efterhand anklagats för brott, bägge brott som skett
som resultat av det våldsamma ingripandet genom att de anklagade påstås ha
gjort våldsamt motstånd mot polis.

Efter demonstrationen träffade Louise Pettersson och undertecknad både
autonoma på kafe revoltoch demonstrationsledningen på annan lokal för att gå
igenom det som skett. I demonstrationsledningen fanns både Asylgruppen,
KPML(r) och vänsterpartister samt SSU.

Behandlingen av utlänningar hade varit särskilt hård. Fick polisen klart för
sig att den de höll på att gripa inte var svensk gick de extra hårt fram.
Enligt uppgift har polisen också rusat in på tågen från Köpenhamn när de kom
till Malmö och omhändertaget folk godtyckligt för att trakassera möjliga
demonstranter. Fyra uppges ha skickats tillbaka till Danmark. Det är
angeläghet att undersöka närmare om avvisningar skett efter upplysningar
från register och vad dessa register innehåller och vad som i så fall är
grunden för avvisningen.

Allmänt menade demonstrationsledningen i eftersnacket att man måste räkna
med att allt går fel även om man är väl förberedd.Vi bör överväga och
diskutera med Malmödemonstranterna om vilka lärdomar som kan dras och vilka
regler vi bör ha i Göteborg.

Tord Björk, Göteborgsaktionen 2001

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1f Icke-våldsnätverket om Malmö

EU-TOPPMÖTET I MALMÖ DEN 21-22 APRIL

Under finansministrarnas EU-toppmöte i Malmö den 21-22 april deltog några
personer från Göteborgs ickevåldsnätverk i demonstrationerna. Även denna
gång agerade polisen våldsamt, på lördagen.

- Polisen säger sig vilja arbeta för att upprätthålla lugnet, men
konsekvensen av att använda kravallpoliser vid en laglig demonstration och
sedan brutalt ingripa, kommer bara bli ett upptrappat våld istället. Det
var visserligen otaktiskt av vissa aktivister att exempelvis ta med sig
brandsläckare, eftersom det gav poliser den anledning de ville ha för att
gå till angrepp. Samtidigt så är det ingenting som legitimerade polisens
övervåld. Jag hoppas att polisens övervåld leder till en seriös debatt om
demokratin och rätten att uttrycka sin åsikt, säger Sara Hawén som själv
bevittnade de händelser som visats i TV på bl.a. en ung tjej som blev
släpad på marken och slagen i ansiktet av två poliser.

- Polisen försökte splittra upp demonstrationståget för att lättare kunna
slå till hårt mot det "svarta blocket". Den övriga delen av
demonstrationståget visade solidaritet med det "svarta blocket" och
försökte vänta in dem, men efter ett tag fortsatte tåget framåt. Mitt
intryck var att polisen tvingade tåget framåt med sina hästar, fortsätter
Sara Hawén.

- Polisens hotbild av aktivister blev även tydlig på fredag kväll och natt,
då poliser i hyrbilar med mörka glas körde runt stan och visiterade och
krävde ID-handlingar från promenerande människor. Här ser vi på ett tydligt
sätt hur det nyligen ratificerade Schengen-avtalet får konsekvenser för den
personliga integriteten. Bara baserat på utseendet kan polisen när som
helst kräva att ID-handlingar ska uppvisas, avslutar Sara Hawén.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1g PRESSMEDELANDE 2001-04-22

Grön Ungdom protesterar mot EU-skandalen

Vi, medlemmarna i Grön Ungdoms skåneavdelningar och nationella EU-nätverk
kritiserar å det bestämdaste polisens agerande under lördagens
demonstration i Malmö. Regeringen påstår sig vilja ha en dialog under
ordförandeskapet. Polisen verkar dock inte kunna kommunicera på annat sätt
än genom batongslag och knytnävar på liggande medborgare.

Att man under de former som förekom arresterar över 225 personer, varav
endast några enstaka hade att göra med den konflikt som orsakade
ingripandet, kan inte accepteras. Den svenska polisens agerande
undergräver vår grundlagsskyddade demonstrations och yttrandefrihet. Är
det på detta sätt regeringen vill ha en dialog ?

Det svenska EU-motståndet är obrutet. Trots polisens övergrepp kommer vi
att fortsätta vår fredliga opinionsbildning för ett demokratiskt och
självständigt sverige. Vi accepterar inte att EU utvecklas till Europas
förenta stater. Polisbrutalitet och annat ofog kommer aldrig kunna hindra
oss från att säga våran mening.

Sverige ut ur EU !

För mer information kontakta:
Max Andersson 0707-28 59 38
Jimmy Thorsell 0709-49 39 33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1h Vem skyddar oss från polisen batonger?, Aktivt Motstånd Strängnäs

Efter demonstrationerna på fredagen och lördagen i Malmö mot Eu mötet den
20-21 april agerade polisen avskyvärt och odemokratiskt. På nyheterna ser
man poliser släpa en demonstrant på asfalten flera meter, slåss med
knytnävarna 
och trycka ner demonstranter med knäna i marken. Just metoden att trycka
ner personer mot marken som polisen gjorde i Malmö har tidigare orsakat
flera dödsfall efter att personer kvävts till dötts, dom ansvariga poliserna
gick fria. Efter att ha sett nyheterna känner vi avsky och är väldigt
förbannade. 
Polisen har ännu en gång agerat våldsamt mot en demokratisk demonstration.
Vi kräver att dagarnas händelser ska utredas av en fristående och opartisk
grupp och att dom som är skyldiga till tjänstefel döms för det.
Vi glömmer aldrig mordet på Osmo Vallo!
Vi vill också uttala vårt fulla stöd för demonstranter som blivit skadade,
 gripna och orättvist behandlade. Stå på er kamrater!
Solidariska hälsningar
Aktivt Motstånd, Strängnäs


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1i På Yelah om Malmö

Nyheter:

Malmö: 300 demonstranter mot EU
http://www.yelah.net/news/20010420220124

Malmö: Omfattande visitationer inför tillståndsgiven demonstration
http://www.yelah.net/news/20010420230256

Malmö: Demonstration utsatt för polisbrutalitet
http://www.yelah.net/news/20010421145906

Malmö: Demonstrationsledningen fördömer polisens agerande
http://www.yelah.net/news/20010421180647

Amnesty kräver att helgens polisvåld utreds
http://www.yelah.net/news/20010424094405

Veckans Yelah:

Sant och falskt, splittring eller enhet?
Stefan Bergmark
http://www.yelah.net/yelah/20010423/ledare0423

Poliser, terrorister, onanister, feminister och en förvirrad postchef
http://www.yelah.net/yelah/20010423/citat0423

Polisbrutalitet inpå bara skinnet
Behrang Kianzad
http://www.yelah.net/yelah/20010423/intervju0423

Vi måste lära oss av polisvåldet i Malmö
Alexander Åstrand
Http://www.yelah.net/yelah/20010423/polisdemo0423

Det började som en fredlig demonstration...
Mattias Elftorp
http://www.yelah.net/yelah/20010423/polisdemo0423

No more snutvåld
Jonas Lindkvist
http://www.yelah.net/yelah/20010423/snutvald0423

Polisens strategi är utdefiniering
Petter Larsson
http://www.yelah.net/yelah/20010423/analys0423

Poliskörens visa [Satir]
Thomas Dellans
http://www.yelah.net/yelah/20010423/polisvisa0423
-- 
-------------------------------------
http://www.yelah.net
Nyheter, analyser, kultur, arkiv, länkar
Nu: 2028 artiklar och 1614 länkar i arkivet
-------------------------------------
Oberoende frihetligt socialistisk tidning
-------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

April 20, 2001

Gandhi behövs på EU:s möte i Göteborg
Av Jan Öberg Direktör på TFF

DEN VIKTIGASTE FRÅGAN JUST NU

Det finns bara två saker som är värre än våld: den första är att kritisera
våld utan att föreslå ickevåldsliga alternativ; den andra är att bemöta våld
med våld.

Den senaste tidens intensiva militarisering av den Europeiska Unionen (EU)
är den i särklass viktigaste frågan på agendan för EU toppmötet som kommer
hållas i Göteborg den 14-16 juni. Ska EU i första hand kunna döda för
fredens skull och intervenera i konflikter som äger rum 6000 km ifrån
Bryssel? Om ja, ska det då ske i nästan fullständig avsaknad av offentlig
debatt och utan folkomröstning, och utan hänsyn till att det kommer att
innebära att unga pojkar en dag kommer att transporteras hem i liksäckar?

Stora EU-länder har kärnvapen, andra är NATO-medlemmar. EU:s byråkrater och
diplomater arbetar frenetiskt med att integrera EU:s fredsstyrkor med
NATO:s. Vill du att EU ska stödja existensen och ett möjligt användande av
kärnvapen, eller vill du att EU ska vara kraften bakom allmänt förnuft och
för att befria mänskligheten ifrån krigets gissel, som det heter i
FN-stadgan?

Det sägs att det inte längre finns något hot mot Europa. Fel! Det största
hotet är just militariseringen av EU och dess integrering med det
USA-dominerade NATO. Vi kan fortfarande välja att göra Europa till en
fredlig region med stark förankring i mänsklig säkerhetspolitik, äkta
demokrati och intelligent konflikthantering.SÄTT KÄPPAR I MILITARISERINGENS HJUL

Frågan om krig eller fred samt Europas öde och dess framtida roll in världen
ska inte lämnas i händerna på det militära-industriella-byråkratiska
komplexet med dess inbyggda förakt för demokrati och fred.

EU-toppmötet i Göteborg ger oss möjlighet att påminna sekuro-kraterna om vad
demokrati är samt att presentera förslag till alternativt handlande. Det
nästkommande steget i denna dolda, stegvisa process av militarisering måste
stoppas här och nu. För att hjälpa dig med denna problematik har vi skapat
en ny sektion på vår hemsida om EU-toppmötet i Göteborg. Här behandlas
konstruktiva alternativ och kritik, analys, debatt samt länkar till andra
relevanta websidor: "Bekämpa EU Militariseringen och Sveriges Entusiasm
genom Sanning och Ickevåld":
http://www.transnational.org/forum/meet/2001/EU_militarization_index.html

DEKLARERA DITT ICKE-VÅLD

Protestanter i tusentals kommer sannolikt att samlas. 5000 räcker inte, men
50.000 eller 100.000 skapar förändring. De måste tidigt bekänna sig till
icke-våld i sina tankar, i sitt språk och i sina handlingar oavsett vilket
motstånd de möter. De måste meddela detta till regeringen, polis,
auktoriteter och säkerhetsföretag. Det handlar om den enklaste formen av
våldsförebyggande: ni har inget att frukta, så låt bli att barrikadera och
plocka fram vattenkanoner!

Det vore fullständigt absurt att försöka bemöta och bekämpa utvecklingen av
EU:s militära kapacitet med våld. Det är bättre att lida och skadas än att
skada någon annan. Våld är den svages vapen, den feges, den desperates, den
oförbereddes; icke-våldY´ kräver kunskap, träning och mycket mod. De som
inte har det bör hålla sig borta från Göteborg.

I motsats till våld tillåter icke-våld, eller ahimsa, dialog, öppenhet och
ett kreativt sökande efter lösningar och efter sanningen med bibehållen
respekt för olikheter. Europa behöver det. Representanter för det civila
samhället och de tiotusentals engagerade människorna måste påminna sig om
Gandhis regel som säger: "Vi måste själva vara den förändring som vi önskar
åstadkomma".Y´Y´ 


MEDIA KAN INTE IGNORERA KREATIVT ICKE-VÅLD - - ANVÄND VETE!

Våld attraherar media, men kreativa icke-vålds handlingar kan vara mycket
mer effektiva. Föreställ er 50.000 människor som alla bär med sig några kilo
vete till Göteborg. Vetet symboliserar det bröd världens hungriga behöver
betydligt bättre än vapen; tillsammans med salt är bröd en välkomnande
handling i många kulturer, ett tecken på vänskap. Vete handlar om att så
frön och det påminner oss om den galenskap som är inbyggd EU:s
jordbrukspolitik och i globaliseringen.

Varsamt och harmlöst kan vetet spridas över mötesplatser, gator och torg och
vara en händelse lika enastående som de kända byggnaderna inslagna av
Christo. Om en VIP skulle hamna bland folket ska han/hon veta att de
tibetanska buddisterna kastar vete upp mot himmeln i en önskan för långt liv
och det är vad vi hoppas på för våra VIP:s. I jämförelse med färg, vatten,
tomater eller gatustenar är vete äkta icke-våld.GANDHI OCH ALLA ANDRA TILL GÖTEBORG

Bär inte med er dockor, bilder eller flaggor för att elda upp dem. Ta med er
bilder av Mandela, Moder Theresa, Luther King, Gandhi, Jesus, Buddha,
Mohammed, Dag Hammarskjöld, Olof Palme och Willy Brandt för att visa att vi
behöver en generell etik för och utveckling av icke-våld, nedrustning och
mångkulturell globalisering. Vi vill ha ledare som karakteriseras av mod,
utan vapen. Bjud in fredsaktivister som EU officiellt stödjer så som Aung
San Suu Kyi och Kim Dae-Jung som kan medverka direkt eller på stora skärmar.

Media kommer att fokusera på VIPs som till exempel George W. Bush och
europeiska ledare. Men det alternativa topp mötet borde bjuda in världens
verkliga fredsskapare (eller återigen visa upp dem på stora skärmar) för att
visa hur man löser konflikter utan våld. Till exempel: Dalai Lama,
Vildmarkens Röster, Plogbillarna, Thich Nhat Hanh, Pastrana-FARK,
Fox-Commandante Marcos, Jody Williams, Jose Ramos-Horta, Otpor, Daisaku
Ikeda, Neelakanta Radhakrishnan, Internationella Fredsbrigaderna, Christian
Peace Makers, eller professionella fredsmäklare som Elise Boulding, Gene
Sharp, Johan Galtung och kväkarna. Bjud in pensionerade FN fredsskapare,
fredsmäklare och diplomater och de få men enastående OSCE ledare som i
medias skugga har gjort så mycket mer gagn än skada. Listan skulle kunna
göras mycket längre.

Bjud in de kvinnor för fred som på 1980-talet ockuperade baserna, lyssna
till prästerna och mänskliga rättighets förespråkare och företrädare och
andra intellektuella som slogs mot Europas kärnvapen missiler under
1980-talet, tillsammans med Gorbachev. Det var dem som skapade fred i
Europa, det var de som gjorde att Berlinmuren försvann. De är historiska
rollfigurer, det är av dem som EU:s ledare kan lära att arbeta för fred. Om
de har den minsta ödmjukhet inför uppgiften.

Kort sagt, försök få dit de verkliga, erfarna människorna som har skapat
fred ofta utanför för det media-militära-industriella komplexets
strålkastare. Låt människorna jämföra dem med Anna Lindh, Göran Persson,
Javier Solana, Robin Cook och Nyrup Rasmussen, dagens självutnämnda
fredsmäklare som förespråkade bomber för inte allt för länge sedan. Bara ge
dessa två grupper en rättvis medial möjlighet.

Besökarna i Göteborg och världens åhörare, CNN och BBC:s tittare, kommer
alla att vara kapabla att bedöma vem som innehar den kunskap, etik och
visionen som världen så desperat behöver nu.VAR KONSTRUKTIV: DET FINNS MÅNGA ALTERNATIV

Det borde inte förekomma någon kritik utan vad Gandhi kallade 'det
konstruktiva programmet'. Folk är trötta på negativ kritik, det är för
enkelt. Den verkliga utmaningen är att komma med bättre idéer och konkreta
förslag (vilket inte är så lätt!) samt att bjuda in eliten för kommentarer
och att låta sig inspireras. De har sällan någon möjlighet att träffa
vanligt folk.

Återigen är det dialog genom en mångfald av kanaler som är enda sättet att
lyckas. Detta tar naturligtvis lite längre tid än att driva genom EU-beslut
eller krossa några fönster.

Innan du beger dig till Göteborg bör du därför begrunda frågan: Vad vi vill
ha i stället för militariseringen av EU? Bilda därför en grupp för
brainstorming för att komma på idéer och konkreta förslag. Sätt dem på olika
hemsidor och tryck upp blad som kan delas ut till journalister, polis och
beslutsfattare. Dela med er till likasinnade grupper. Som inspiration finns
32 sådana förslag till ett fredligare Europa på TFF:s hemsida:
http://www.transnational.org/pressinf/2001/pf112_PeacefulEurope.html.DEMOKRATI MOT UTSPÄDD FASCISM

Vi måste insistera på att innebörden av begreppet demokrati är att ha flera
möjligheter. Gandhi varnade oss för flera decennier sedan:

"För mig innebär demokrati att den svagaste har samma möjlighet som den
starkasteSIdag finns det inte ett enda land i världen som visar annat än
beskyddande nedlåtenhet gentemot de svaga. Västerländsk demokrati, så som
den fungerar idag, är utspädd fascismSSann demokrati kan inte utövas av
tjugo centralt placerade män. Den måste komma underifrån, från folketS"            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language codA-Infos
News