A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) Veckans Yelah 6 december 2000 (1/2)

From Pelle Sten <pelle.sten@yelah.net>
Date Thu, 21 Dec 2000 16:20:21 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

Veckans Yelah 6 december 2000 e-postversionen
url: http://www.yelah.net
e-post: <info@yelah.net>
___________________________________________

Veckans ledare

http://www.yelah.net/yelah/20001206/ledare1205

Utsugningens princip

Föreställ dig att du och jag och några andra har lidit skeppsbrott
och hamnat på en rik och bördig ö, fylld med frukter av alla slag. Vi
skulle givetvis börja arbeta med att samla ihop den mat vi behöver.
Men tänk dig då att en av oss börjar hävda att allting på ön tillhör
henne eller honom, och att ingen annan skall få den minsta smula av
överflödet om de inte först betalar henne eller honom sin tribut i
form av en större del av de samlade frukterna.

Skulle vi acceptera detta? Nej, vi skulle snarast bli irriterade.
Eller så skulle vi skratta åt de överdrivna anspråken, och om
personen ville ställa till mera bråk skulle vi nog kunna tänka oss
att kasta honom eller henne tillbaka i vattnet för att nyktra till,
inte sant?

Men situationen på vår tänkta ö är inte någon fri fantasi. Den är
tvärtom ett förtydligande av en princip som präglar hela vårt
samhälle, men som nästan aldrig diskuteras öppet. Den principen
godtar att vissa individer och grupper genom sitt privata ägande av
livsnödvändiga resurser kan leva gott på andras arbete. Det är
utsugningens princip.

När vi ser tillbaka på historien förfasar vi oss över hur de
härskande utnyttjat sina undersåtar för att berika sig själva.
Beteendet förefaller oss strida mot alla de principer om frihet,
rättvisa och personlig integritet som vi säger oss hålla så högt.

Ändå låter vi förtrycket fortgå genom tidsåldrarna. Slaven och trälen
må ha bytt namn till lönarbetare, men makten i samhället ligger än i
dag hos det fåtal som äger de resurser vi andra är beroende av för
att överleva. Vårt ekonomiska system, kapitalismen, bygger på att
större delen av befolkningen är tvungen att sälja sin arbetskraft
till det fåtal som lagt beslag på de vitala resurserna och
produktionsmedlen. Folkflertalet måste för sin försörjning hyra ut
sig på en marknad, upplåta sin tid, sin kraft och sina liv till att
producera vinst och profit åt andra.

Moderaterna hade för några år sedan en affischkampanj där man kunde
läsa sloganen "Måndag, tisdag, onsdag går till skatt". Tanken var
förstås att skapa opinion mot Sveriges "höga skattetryck" och vinna
stöd för moderaternas brutala nedskärningspolitik.

Men högerns munväder om individens frihet imponerar bara på den som
bortser från det system de själva förespråkar: löneslaveriet. En
bättre slogan vore: "Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag går till
kapitalisterna". Då kunde en opinion väckas för nedskärningar på de
rätta ställena. I borgarklassens privilegier att utnyttja andra
människor.

Per-Anders Svärd
___________________________________________

Veckans krönika

http://www.yelah.net/yelah/20001206/kronika1205

Omläggning inför framtiden

Herr talman, ärade ledamöter i Europaparlamentet! Jag har fått äran
att för kommissionens räkning kommentera resultatet av förmiddagens
omröstning här i parlamentet och ge kommissionens syn på dess
resultat. Kommissionen kommer också att vidta de åtgärder som krävs
för att kunna uppfylla de beslut som i dag har fattats i denna
omfattande nyorientering av den europeiska politiken när det gäller
miljöområdet, trafikpolitiken och utrikespolitiken.

Låt mig först av allt börja med ett konstaterande. Som många av
parlamentets ledamöter redan har påpekat blev klimatkonferensen i den
Haag ett misslyckande. Ordet fiasko har nämnts av ledamöter på de
yttersta kanterna i parlamentet. De europeiska medborgarna kräver
lösningar på de klimatologiska problem vi i dag kan iaktta över hela
världen, jag behöver inte nämna några exempel, alla ser dem runt om
sig. Det är därför välkommet att läsa det betänkande som lagts fram
här i parlamentet av utskottet för miljö, folkhälsa och
konsumentfrågor angående en radikal nyorientering av Europeiska
unionens politik i dessa frågor. Yttrandena från utskottet för
jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för regionalpolitik,
transport och turism, samt utskottet för sysselsättning och
socialfrågor pekar också i samma riktning och kommissionen har
accepterat de flesta ändringsförslag som har ingivits. Vi har dock
inte kunnat acceptera det ändringsförslag som innebär en total
avstängning för! !

all trafik i alla europeiska städer då vi anser att det vore en
alltför radikal åtgärd, innan den kollektivtrafik som planeras är
fullt utbyggd.

Vi kunde alla se hur USA var den bromsande kraften under konferensen.
USA ville plantera några buskar och träd för att suga upp litet av
atmosfärens koldioxid och vi var flera ledamöter i kommissionen som
inte kunde låta bli att dra på munnen inför denna naivitet. Vi vet
alla hur USA är ett av de pådrivande länderna när det gäller ett
fortsatt skövlande av Amazonas regnskogar. Vi vet alla att de
amerikanska oljebolagen trycker på regeringen för att den skall
stoppa alla försök till åtgärder som kan drabba bolagens ekonomiska
affärer. Business as usual oavsett öknarnas utbredning, ständiga
skogsbränder, översvämningar och skyfall. Rådet beslutade också vid
sitt pågående toppmötet i Nice, på initiativ av den svenske
miljöministern, att Europeiska unionen inte längre skulle fortsätta
de utsiktslösa diskussionerna för att få USA att delta i en global
kamp mot klimatförändringarna, utan gå vidare på egen hand.

Rådet beslutade därför att vända sig till övriga världen, Asien,
Latinamerika, Afrika och Oceanien för att tillsammans med dessa
kontinenter skapa alternativ som kan hejda den utveckling som nu
pågår. Vi har redan, för att bara nämna ett exempel, inlett
diskussioner med Kina om ett omfattande program för att täcka landet
med solceller för dess energiförsörjning. Vi har också fått löften om
att Kina därmed lägger sin planerade kärnkraftsutveckling på is.
Vidare kommer den kinesiska bilindustrin att orienteras mot bilar som
drivs av just solceller, i kombination med biobränsle som utvinns av
landets rengöringsanläggningar. Detta är ett av de största projekten
på global nivå någonsin, och Europeiska unionen kommer att vara en av
de stora medfinansiärerna och bistå med experthjälp.

Europeiska unionen kommer, enligt det budskap som förmiddagens
omröstning gav vid handen att så fort som möjligt starta en intensiv
utbyggnad av kollektivtrafiken i de europeiska städerna, i form av
spårbunden trafik - främst förarlösa spårvagnar, tunnelbana och
trådbussar - och mellan städerna i form av höghastighetståg.

Många av de senare kommer relativt snabbt att kunna genomföras då
infrastrukturen redan finns. Det gemensamma trepartsbeslutet mellan
rådet, kommissionen och parlamentet som bekräftades i förmiddagens
omröstning, innebär en radikal omläggning av motorvägssystemen i
Europa, och spår kommer att anläggas på ena halvan av dessa
motorvägar. Trafiken, med gods- och passagerartransporterna på väg,
beräknas genom det nya miljöbeskattningssystemet som innebär att
trafiken betalar, dels sina egna kostnader, dels beläggs med en
miljöskatt som är proportionerlig mot de skador som varje
transportmedel medför, att minska till cirka 25 procent av dagens
trafiknivåer. Det är främst lokala transporter som fortfarande kommer
att ske på väg. Med tanke på omlastningskostnader är det framför allt
lönande för de långväga transporterna att läggas över på järnväg.

Rådet kommer under hösten och våren att lägga fram ett antal bindande
lagförslag som skall utveckla den framtida transportpolitiken.
Kommissionen har också redan diskuterat frågorna med företagen. Det
finns ett stort motstånd mot denna omorientering, men eftersom alla
drabbas likadant anser vi att dessa protester kan avfärdas, vilket
också har gjorts på ett bra sätt i betänkandet om Europeiska unionens
omorientering i miljöfrågor. Vi vet också att det finns företag som
ligger i startgroparna för produktion av nya transportmedel som
kommer att börja införas i hela unionen i slutet av nästa år. Vi
hoppas under det som är kvar av detta år, och under våren, att få in
anbud för hela trafiklösningar för de flesta europeiska städer. Som
utskottet för sysselsättning och socialfrågor visar i sitt yttrande
till dagens betänkande, finns det tydliga indikationer, vilket visas
med konkreta siffror, på att denna omorientering kommer att kunna
leda till något som vi i det närmaste skulle kunna kalla full
sysselsättning och kommissionen har också beslutat lägga fram ett
initiativ till en generell arbetstidsförkortning i samband med den
nya politiken, då vi menar att detta är en av de positiva följderna
av den politik som nu kommer att inledas. De nationella regeringarna
har, i olika hög grad, inlett åtgärder för att tillsammans med
arbetsmarknadens parter, inleda genomförandet av en trettio timmars
arbetsvecka.

När det gäller den framtida energiförsörjningen, vilken också
behandlas i det betänkande som nu har fått så stort gensvar i de tre
institutionerna, kommer denna också att inledas så snart som möjligt.
Efter Haag-konferensen då ingenting hände har denna fråga blivit
alltmer angelägen för Europeiska unionen. Vi tror också att vi, genom
att inleda en omkastning av energiförsörjningen till icke-fossila
bränslen för transporter och till energiförsörjningen, kommer att
kunna minska unionens utsläpp av växthusgaser med upp till åttio
procent inom en femårsperiod. Detta är av stor betydelse för det
historiska beslut som i dag har fattats i detta parlament.

Betänkandet har gått igenom de förnybara energikällor som i dag har
en utvecklingspotential, och vi konstaterar att det finns en oerhörd
potential i framför allt en exploatering av solenergin. Vindkraften
kan till viss del utvecklas, vattenkraft i form av vågkraftverk och
tidvattenkraftverk har en viss potential. Men det är främst solceller
för elförsörjning och jordvärme samt värmeväxling som är de stora
potentialerna.

Kommissionen har också precis utarbetat ett initiativ om
energibeskattning för industri och hushåll där besparingar kommer att
vara det mest lönande och där införande av solceller, värmeväxlare
och jordvärme i stor skala kommer att subventioneras, fram tills
industrin har nått de värden som krävs för en ekonomisk
konkurrenskraft för dessa energikällor så att vi därefter kan
avskaffa dessa subventioner.

Som påpekades av Portugals representant i utskottet för miljö,
folkhälsa och konsumentfrågor, är också den lokala självförsörjningen
av energi en demokratisk energiform som är svår att kontrollera och
svår att slå ut av främmande makt. Det kan konstateras att denna
decentralisering av energiförsörjningen kontrolleras på lokal nivå
och bidrar till den lokala sysselsättningen.

Ett omfattande utbildningsprogram planeras nu, kallat ENERTRANS,
vilket kommer att innebära ett stort antal platser för utbildning av
arkitekter, konstruktörer, installationstekniker och
underhållstekniker som kommer att arbeta med den framtida
energiförsörjningen och de framtida transporterna.

Vi räknar också med att redan från början innefatta alla
kandidatländerna i denna omorientering, en omorientering som i många
av dessa länder dessutom kommer att innebära en ren standardhöjning,
en förbättrad livskvalitet över huvud taget.

Jag vill avslutningsvis tacka er alla för er uppmärksamhet, och för
att ni har haft möjlighet att lyssna till denna godnattsaga från
kommissionen, och beklaga att den inte hade med verkligheten att
göra. Men även vi i kommissionen behöver ibland drömma och sitta och
småflina där vi sitter i vår totalt apatiska och handlingsförlamade
stolar och lyfter våra löner. Vi behöver drömma om vad vi hade kunnat
göra.

Vi lovar dock att vi tillsammans med amerikanska politiska
företrädare kommer att gå ut och plantera buskar någon dag. Om detta
kommer vi att lägga fram ett initiativ som har fått arbetsnamnet
BUSKIS.

Ronny Stansert
___________________________________________

Veckans citat

http://www.yelah.net/yelah/20001206/citat1205

Syndikalist javisst!
Olle Waller uttalar sig om den frihetliga socialismen

"...jag tänker inte bli någon desillusionerad 40-talist som tycker
att det var bättre förr. Men något riktigt enkelt politiskt uttryck,
ja det skulle kunna vara den syndikalistiska rörelsen...Alla skulle
väl inte skriva under på det, men jag har alltid varit lockad av den
frihetliga socialismen. Den är lockande eftersom att den
socialistiska tanken i sig måste kunna sägas vara lockande. Det finns
något i upprorsandan, i det rebelliska. Att aldrig fastna utan
förändra"

Den folkkäre sexupplysaren Olle Waller, känd från Kanal 5:s program
Fråga Olle, uttalar sig i veckotidningen Arbetaren nr 48/2000
(1/12-7/12).
___________________________________________

Veckans kalendarium

http://www.yelah.net/yelah/20001206/kalend1205

Om bland annat protester, föredrag och yuhlfester

Ideella politiska caféer, teatrar, föredrag, fester, demonstrationer
m.m. annonserar gratis i Veckans kalendarium.
Tips och annonstexter skickas till: kalendariet@yelah.net

7 december
Norrköping: Föredrag om autonomi
"Autonomi. Den autonoma rörelsen växer i Sverige. Vad är autonomi och
är det ett bra sätt att kämpa för ett socialistiskt samhälle?"
Tid: 19.00 - 21.00
Plats: Norrköpings LS, Trädgårdsgatan

7 december
Stockholm: Premär!
Föreställningen "Landet där man gör som man vill" premiär i den gamla
turbinfabriken i Järla.
Biljettbokning: 08-55 36 04 09
Mer info finns på http://www.blodbad.nu

7 december
Stockholm: Solidaritet med demonstranterna i Nice!
Demonstrera och stöd motståndet mot EU-toppmötet i Nice.
Demonstrationens mål är EU-kommisionens kontor på Nybrogatan.
Demonstrationen sker samtidigt som Europamarcherna - fackföreningar
och folkrörelser - mobiliserar mot EU-toppmötet i Nice som ska
fortsätta att göra Europa till ett nyliberalt paradis för
multinationella företag på vår bekostnad.
Ta med instrument eller saker som låter.
Tid: 14.00
Plats: Samling bredvid Kungliga Biblioteket i Humlegården, Stockholm
Arr: Globalisering Underifrån

8 december
Stockholm: Fest för Globalisering Underifrån
Mat och förfriskningar serveras.
Musik och poesi.
Gratis inträde, biljett gällande för mat och en dryck 70:-
Tid: Insläpp kl. 19.00
Plats: Arbetslöshetskaféet på bottenvåningen i Tensta Träff,
Hagstråket 13, T-Tensta
Arr: Globalisering Underifrån

8 december
Stockholm: Manifestation för Iraks folk
I anslutning till utdelningen av Right Livelihood Award (Alternativa
Nobelpriset) arrangeras en manifestation mot de ekonomiska
saktionerna av Iraks folk
Tid: 16.30 - 17.30
Plats: Mynttorget intill gamla Riksdagshuset
Arr: Svenska Irakkommitten mot de Ekonomiska Sanktionerna
(Stockholmssektionen).

9 december
Jönköping: Föredrag om överklass och högerextremism
Karl N Alvar Nilsson pratar kring sin bok "Svensk överklass och
högerextremism under 1900-talet".
Tid: 14.00
Plats: Jkpg Bokkafé, Kulturhuset, Jönköping
Arr: Jönkpings Bokkafé

9 december
Malmö: YELAHs YUHLFEST!
Poesi, musikkollektivet Barrabas, gröt, glögg och pepparkaka
Tid: 18.00
Plats: Kristianstadsgatan 16, Malmö (Den nystartade biografen inne på gården)
Arr: Kulturföreningen Yelah

10 december
Stockholm: Tyst ljusvaka för Iraks folk
I anslutning till mänskliga rättigheternas dag och utdelningen av
Nobels fredspris arrangeras en tyst ljusvaka för Iraks folk
Tid: 16.00 - 17.00
Plats: Sergels Torg, Stockholm
Arr: Svenska Irakkommitten mot de Ekonomiska Sanktionerna
(Stockholmssektionen).

11 december
Stockholm: Asylrätt?
Debatt om asylpolitik. Deltar gör representanter för
Utlänningsnämnden, utrikesdepartementet, asylrättsnätverket Ingen
människa är illegal samt ett juridiskt ombud för asylsökande.
Grundfrågeställningen är: Är den svenska asylpolitken human? Fokus
blir på frågor om vad som krävs för att man som flykting skall anses
ha humanitära skäl, åt vilket håll den svenska asylpolitken gått,
m.m. Alla intresserade är välkomna!
Tid: 17.30
Plats: Rotundan, Allhuset plan 2, T-Universitetet
Arr: Programutskottet och internationella utskottet vid Stockholms
universitets studentkår.

12 december
Stockholm: Föredrag om nazism
Mathias Fuchs håller föredrag på temat "Nynazismen i Sverige: från
musikindustri till terrormaskin". Det utlovas även "öl, varma mackor,
schysst musik och god stämning"
Tid: 18.00
Plats: Lilla salen, Allhuset, T-Universitetet
Arr: Studentföreningen Radikal Vänster

13 december
Stockholm: Anarkafeminism och separatism
Antippa berättar om anarkafeminism och separatism med påföljande diskussion.
Endast för kvinnor!
Tid: Kafé från 18.00, föredrag från 19.00
Plats: Kvinnokafé Antippa på RSM, Lundagatan 41 (T-Zinkensdamm), Stockholm
Arr: Stockholms anarkafeminister
Mer info: antippa@email.com
Web: http://go.to/antippa

16 december
Stockholm: Demonstration till stöd för den palestinska kampen
För frihet åt det palestinska folket och mot Israels
ockupationspolitik. "Den 11/11 samlades uppemot 1500 personer under
dessa krav. Se till att vi blir fler denna gång!"
Tid: 12.00
Plats: Sergelstorg, Stockholm. Avmarsch mot Mynttorget
Arr: Palestinagrupperna, SUF-Stockholm, Judar för
Israelisk-Palestinsk fred, AFA-Stockholm m.fl.(över 40 organisationer)

16 december
Stockholm: Julfest!
Forskare och Studenter Mot Djurförtryck på Stockholms universitet
arrangerar en julfest med vegansk julbuffé, med efterföljande fest.
Intresseanmälan skickas till Åsa Elmsäter, aubenas@hotmail.com,
0704-392430 så snart som möjligt för planering av mat och dryck.
Plats: Villa Belona, Frescati, Stockholm
Arr: FSMD Stockholms universitet

17 december
Stockholm: Fira SACs 90-årsjubileum
Stockholms LS av SAC firar att den syndikalistiska fackföreningen SAC
i år fyller 90 år. Det firas med en hel dags öppet seminarium om
syndikalism och facklig kamp. På programmet står bland annat föredrag
om historia och framtid, facklig kamp, kvinnokamp och diskussioner.
Tid: 11.00
Plats: Kafé 44, Tjärhovsgatan 46, Stockholm
Arr: Stockholms LS av SAC

20 december
Stockholm: Feministisk teologi
Elisabeth Petterson håller föredrag och diskussion om feministisk
teologi. Endast för kvinnor!
Tid: Kafé från 18.00, föredrag från 19.00
Plats: Kvinnokafé Antippa på RSM, Lundagatan 41 (T-Zinkensdamm), Stockholm
Arr: Stockholms anarkafeminister
Mer info: antippa@email.com
Web: http://go.to/antippa

21 december
Norrköping: Föredrag om kärnfamiljen
"Kärnfamiljen. Vad är kärnfamiljen för något? Vilken effekt har den
på våra liv?" Föredrag och Fika
Tid: 19.00 - 21.00
Plats: Norrköpings LS, Trädgårdsgatan

13-14 januari
Uppsala: Ett eget rum
En 24-timmars intensiv kampfest, en kulturfest baserad på ett
feministiskt ställningstagande.
Festen är separatistisk - alltså, endast för kvinnor!
Plats: Grand, Trädgårdsg 5, Uppsala.
Info & Anmälan: ett_eget_rum@hotmail.com

Varje vecka

Gävle
Onsdagar:
Syndikalistiska Ungdomsförbundet i Gävle sänder närradio ("Radio
Radikal") varje onsdag klockan 21-22 på frekvensen 98,3.

Linköping
Onsdagar:
Feministiskt kvinnokafé klockan 18-21 på Café Mon Cheri, mitt emot
Frimurarhotellet. Föredrag, diskussioner, filmvisning. Arrangeras av
Linköpings Kvinnogrupp, kvinnogruppen@hotmail.com

Jönköping
Måndagar:
Kvinnokafé mellan klockan 17-19 på Kulturhuset/JKPG Bokcafé. Plats:
Kulturhuset i Jönköping, Tändsticksområdet. Arrangeras av
Svavelflickorna, svavelflickorna@hotmail.com

Malmö
Måndagar:
Kvinnocafé Markattan håller till på Davidhallsgatan 4 i Café Nutidens
lokaler. Caféets mål är att vara en mötesplats för alla sorters
kvinnor. Man kan komma och bara ta en fika till självkostnadspris
(allt vegetariskt med veganalternativ) och slappna av eller diskutera
feminism och kvinnofrågor. Varje måndag mellan klockan 18 och 22
arrangeras en cafépunkt, det kan vara föredrag, filmvisning,
uppträdande eller andra aktiviteter. För att få caféets senaste
program, e-posta till: kafemarkattan@hotmail.com

Uppsala
Onsdagar:
Feministiskt kvinnokafé Lilla My kl. 18-21. På Kafé Elles,
Sysslomansgatan 13, Uppsala. E-post: kvinnocafelillamy@chickmail.com

Lokaler

Bokhandeln Info, Stockholm
Numera inhyst på Kafé 44. "Nordens mest välsorterade frihetliga
infoshop." Utöver böcker och tidskrifter har Bokhandeln Info ett
brett sortiment av t-tröjor, märken, videoband och Cd-skivor. Öppet
måndag, onsdag, fredag 11-18, lördag 11-16. INFO kan även hittas på
http://www.motkraft.net/info/

Jönköping Bokcafé
Säljer böcker, T-shirts, klistermärken, cd-skivor och en massa annat.
Anordnar föreläsningar och diskussionskvällar i skilda ämnen. Alla
som anser sig vara till vänster är välkomna. Öppettider:
Måndag-torsdag klockan 17-19 samt lördag klockan 10-13. På måndagar
är det kvinnokafé klockan 17-19. Killar respektera detta! Adress och
telefon: Svavelsticksgränd 7, 553 15 Jönköping, 036/125670.
Besöksadress: Kulturhuset i Jönköping, Tändsticksområdet. Kontakta
bokcafét om du vill få den senaste katalogen.

Kafé 44, Stockholm
Tjärhovsgatan 46, Stockholm, T-Bana Medborgarplatsen, Tel.
08-6445312. Anarkofik. Flipper och billig fika. Öppet mån, onsdag,
fredag 11-18, lördag 11-16. Spelningar på tisdag och torsdag, 18-22

Kafé Elless, Uppsala
Sysslomansgatan 13, Uppsala. Uppsala LS bokcafé. Kravmärkt kaffe och
kreativa smörgåsar till billiga priser. Anarkistisk litteratur och
tidningar. På kvällarna ofta möten och föredrag. Öppet måndag till
onsdag mellan klockan 14.00 och 18.00.

Kafé Nutiden, Malmö
Davidhallsgatan 4, Malmö. Malmö LS lokal. Fika, tidningar och böcker.

Café Revolt, Malmö
Nobelvägen 17 i Malmö. Vegetariskt kafé, öppet lördag 13-17, söndag
13-17. Cafét ligger bredvid Statoils bensinstation (vid garaget) på
Nobelvägen.

Syndikalistiskt Forum, Göteborg.
Syndikalistisk och anarkistisk litteratur, samt lokal för Göteborgs
LS av SAC. Adress: Heurlins plats 15 (bredvid Draken).
___________________________________________

Veckans reportage

http://www.yelah.net/yelah/20001206/seattle1205

Folkets helgdag

Den trettionde november 1999 var en historisk dag på många sätt.

Demonstrationerna mot WTO (Världshandelsorganisationen) i Seattle i
USA var en början på något nytt. En början på en ny rörelse, en ny
form av protest och ett nytt sätt för demonstranter att visa motstånd.

50 000 demonstranter från hela världen samlades på Seattles gator för
att förhindra WTO-mötet från att genomföras. Trots regn, brutala
poliser, pepparsprej, tårgas och gummikulor lyckades de stänga ute
delegaterna från mötesplatsen och även stoppa all handel i centrum.

En av anledningarna till att denna dag blev unik var att inte bara
miljöaktivister, djurrättsaktivister eller anarkister protesterade
var för sig för sina egna mål. Denna gång hade alla samlats:
fackförenings- och arbetarrörelsefolk, anarkafeminister,
antikapitalister, miljöaktivister, djurrättsaktivister, studenter,
arbetare, kvinnor och hemlösa. Alla var där.

For att fira denna viktiga händelse så hölls den 30 november i år en
hyllningsdemonstration. Mellan 3 000 och 4 000 demonstranter återtog
ännu en gång Seattles gator men denna gång inte för att stoppa några
möten utan för att fira sin yttrandefrihet och uppbyggnaden av en
enorm och snabbväxande rörelse mot globalisering och kapitalism.

Ingen visste i förväg hur denna ettårsdag skulle ta form. Ett Reclaim
the streets-party som fått namnet "People's Holiday" hade planerats
ett tag i förväg men ingen hade någon aning om att det skulle bli så
lyckat som det blev.

Dagen började med musik, talare och gratis mat utanför Seattle
Central Community College. Till en början såg det ut som om det var
mer media än demonstranter där. Media hade for övrigt talat hela
veckan om hur förberedda polisen var på att arrestera alla som
demonstrerade utan tillstånd. Under dagen kom allt fler och vid
13-tiden hade tusentals människor samlats vid skolan.

Talarna fokuserade på vikten av att detta inte bara blir en dag då
man samlas på gator för att få sina röster hörda, utan att man börjar
bygga upp en rörelse som sprider sig utanför gatorna och in i hem och
hus. Att man inte bara protesterar mot globalisering och kaptalism
under demonstrationer, utan varje dag i varje del av sitt liv. En av
talarna uppmuntrade alla i publiken att lära känna någon ny person
denna dag, att hjälpa dem i området där man bor. Att sträcka sin
hjälpsamhet längre än till enbart sin närmaste vänskapskrets. Sedan
kom "the Lesbian Avengers" upp på scenen och värmde upp massorna
inför den stundande marschen med diverse hejarklacks-liknande ramsor.

The Lesbian Avengers är en grupp som även sågs förra året. De är ett
gäng killar och tjejer som demonstrerar topless med sina budskap och
åsikter skriva på kroppen för att visa sitt missnöje med
sexualiseringen av människors (och i synnerhet kvinnors) kroppar.

Kort därefter började demonstrationstågets färd ner till centrum.
Inget tillstånd hade tilldelats demonstranterna men polisen gjorde
inga ingripande förrän senare på kvällen. Marschen gick lugnt till,
polisnärvaron var mycket hög men inte hindrande.

Under veckan innan den 30 november hade en del förstörelse skett,
bland annat hade 19 olika Starbucks-affärer fått sina fönster
sönderslagna. Under demonstrationståget var allt lugnt och fredligt,
även från polisens sida. Det dansades och sjöngs på gatorna ett par
timmar och när folk tröttnade och gick hem avtog aktiviteten.

Senare på kvällen så var det en grupp på ungefär 200 demonstranter
som samlades i centrum och efter att polisen varnat dem och bett dem
att skingra sig ingrep de brutalt med bland annat pepparsprej och
gummikulor. Det verkade som om polisen och även de få demonstranter
som var kvar sent på kvällen väntade ut varandra for att få någon
form av uppgörelse. Och som alltid i dessa tillfällen var polisen
mycket brutal. De flesta gripna släpptes inom några timmar åtalade
för att bland annat ha vägrat att skingra sig.

Ett ganska olyckligt slut på en annars väldigt lyckad dag. En dag som
var väldigt lyckad och det kändes som om Seattleborna hade fått
tillbaka en del av de rättigheter som tagits ifrån dem förra året.
Ännu en gång lyckades en stor grupp människor samlas utan särskilt
mycket eller avancerad planering och få sina röster hörda.

Karin Fransson
___________________________________________

Veckans reportage

http://www.yelah.net/yelah/20001206/chiapasezln1205

"Vi har inte ens vågat gå tillbaka och titta"

"Manuel" tycker frågan är lite konstig - om det var några som var
emot Zapatisterna när de kom?

Han rättar till den röda halsduken han på Zapatistvis har täckt
ansiktet med, och "Manuel" är förstås inte hans riktiga namn. Rädslan
för terror är stark här i flyktingbyn strax ovanför Polho i centrala
Chiapas.

- När Zapatisterna kom hit, levde vi inte bra, vi tjänade dåligt på
vad våra jordar gav och det hantverk vi kunde sälja. Och regeringen
hjälpte oss ingenting, tvärtom. Men Zapatisterna förklarade vad de
ville, att vi skulle organisera oss. Vi diskuterade om allt, några
var förstås tveksamma, men ingen var till slut emot att vi började
stödja dem.

När Zapatisterna gjorde uppror på nyåret 1994 hade förhållandena för
den indianska ursprungsbefolkningen och andra inflyttare varit nära
misär länge. ârhundraden av ivägjaganden från sina jordar av de
spansktalande ättlingarna hade till sist tvingat upp indianerna till
höglandet. Här på de branta sluttningarna är jordarna nästan
obrukbara. Och de senaste 30 åren av pesokriser, strukturreformer,
befolkningsökning och inflyttning av fattiga jordsökare från övriga
Mexico hade skapat ett stort missförhållande, och den statliga
programmet för att minska fattigdomen i början på 90-talet nådde
aldrig hit.

Så byborna i "Manuels" hemby gick med Zapatisterna, deras situation
var desperat och någon hjälp från regeringen kunde de inte räkna med.
Men det tog inte länge innan deras by attackerades.

- Det var paramilitärer ihop med polis och armén som kom in i vår by.
De skjöt, jagade iväg oss och rånade allt. Mitt hus brändes ned och
vi flydde hit.

Som svar på Zapatisternas uppror attackerade armén, och för att sköta
det långvariga "lågintensiva" kriget som har varat sedan dess, låg            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News